Slider

Statut jednostki samorządu terytorialnego aktem prawa miejscowego – szkolenie przekrojowe, z uwzględnieniem zmian w ustawach samorządowych

18 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na przekrojowe szkolenie, które wyjaśni różne wątpliwości kwestie związane z ze statutem jst oraz wskaże, jakich błędów prawnych nie popełniać.

ADRESACI:

Wójtowie, burmistrzowie, sekretarze, biura rady gmin, radni.

PROGRAM:

1.Praktyczne wskazówki  dla pracowników samorządowych  z zakresu:

  • sposobu uwzględnienia zmian ustaw samorządowych w statutach JST, zasady działania komisji rewizyjnej oraz komisji skarg i wniosków; głosowanie na sesji; kluby radnych, inicjatywa uchwałodawcza;
  • statut aktem prawa miejscowego;
  • konieczność zmiany statutów – procedura, terminy;
  • pojęcia „wejście w życie a obowiązywanie aktu normatywnego”; terminy wejścia w życie uchwały;
  • procedura, techniki prawodawcze – niezbędne do opracowania projektu aktu prawa miejscowego;
  • analiza błędnych aktów

2.Wskazówki i propozycje zapisów w projektach uchwał rady, w tym związanych z wprowadzanymi zmianami przepisów samorządowych.

3.Omówienie  propozycji procedur.

4. Przedstawienie propozycji legislacyjnych dotyczących zmian przepisów samorządowych w zakresie jednostek  pomocniczych.

5.Wybrane orzecznictwo.

KORZYŚCI:

  • możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych,
  • zapoznanie się z kilkunastoma aktami prawa miejscowego zredagowanych przez różne jednostki samorządu terytorialnego, które zawierają zarówno błędy nieistotne, jak i poważne błędy legislacyjne;
  • wsparcie merytoryczne od praktyka.

PROWADZĄCY: 

Radca prawny, Wicedziekan ds. Organizacyjnych Rady  Okręgowej Izby Radców Prawnych  w Krakowie. W  latach 1995-2007 arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, pełniła też funkcję zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RKO, wykładowca z tematyki prawa samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych ,przepisów antykorupcyjnych, trener, były arbiter UZP, pracownik organów kontroli i nadzoru, wykładowca  na studiach podyplomowych,

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  4 lipca 2019  r. cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 11 lipca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres mailto:magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów