Slider

Środki trwałe – zakup, użytkowanie, ulepszenia, likwidacja oraz inwentaryzacja

17 lutego 2020 r., godz. 9.00-14.00

Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Warszawska 1/6

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego kompleksowo zostanie omówiona tematyka  środków trwałych – w cyklu od zakupu poprzez użytkowanie, ulepszenia, amortyzację  aż po likwidację.

ADRESACI:

kadra zarządzająca, specjaliści pionów administracyjnych i księgowych urzędów oraz jednostek podległych, w tym centrów usług wspólnych zajmujący się zagadnieniami związanymi z klasyfikacją, wyceną, ewidencją, amortyzacją, gospodarowaniem i likwidacją środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.

PROGRAM:

1. Pojęcie środków trwałych

 1. Przepisy ustawy o rachunkowości
 2. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 3. Okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych
 4. Kompletność środka trwałego
 5. Zdatność do użytkowania środka trwałego
 6. Przeznaczenie środka trwałego na własne potrzeby jednostki
 7. Wartość istotna środka trwałego

2. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych.

 1. Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych
 2. Szczególne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych
 3. Obiekty inwentarzowe w grupie 0 – „Grunty”
 4. Obiekty inwentarzowe w grupie 1 – „Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego”
 5. Obiekty inwentarzowe w grupie 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”
 6. Zespoły komputerowe

3. Wycena początkowa środków trwałych

 1. Ustalenie wartości początkowej nabytych środków trwałych
 2. Ogólne zasady ustalania ceny nabycia środka trwałego
 3. Ustalenie wartości początkowej maszyny produkcyjnej
 4. Zakup środka trwałego w walucie obcej
 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przed przyjęciem środka trwałego do używania
 6. Odsetki od kredytu a wartość początkowa

4. Nabycie i inne formy pozyskania środków trwałych

 1. Środek trwały otrzymany w formie aportu
 2. Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego zakupionego na raty
 3. Środek trwały otrzymany przez jednostkę nieodpłatnie
 4. Wykup samochodu z leasingu po zakończeniu umowy

5. Dokument przyjęcia środka trwałego do używania – OT, Protokół przyjęcia,

6. Środki trwałe wybudowane we własnym zakresie

 1. Moment rozpoczęcia budowy i koszty budowy
 2. Zasady rozliczania kosztów pośrednich budowy
 3. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego jako sumy ceny nabycia i kosztów wytworzenia
 4. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego jako sumy ceny nabycia i kosztów remontu (przystosowania)
 5. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w cenie sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu albo w wartości godziwej
 6. Koszty niezaliczane do ceny nabycia i kosztów wytworzenia (ulepszenia) środków trwałych
 7. Ustalenie kosztu wytworzenia środka trwałego
 8. Zasady ewidencji środków trwałych w budowie
 9. Rozliczanie kosztów wspólnych budowy środka trwałego
 10. Zaniechanie budowy środka trwałego

7. Amortyzacja środków trwałych

 1. Termin rozpoczęcia amortyzacji podatkowej i bilansowej
 2. Ustalenie symbolu KŚT
 3. Ustalenie stawek amortyzacyjnych dla celów bilansowych
 4. Amortyzacja metodą liniową na przykładach
 5. Amortyzacja metodą degresywną na przykładach
 6. Obniżenie stawki amortyzacyjnej i wydłużenie okresu amortyzacji
 7. Różnice w amortyzacji bilansowej i podatkowej a ewidencja księgowa
 8. Naliczanie amortyzacji w okresie zawieszenia działalności
 9. Korekta wartości początkowej i odpisów amortyzacyjnych
 10. Ostatni odpis amortyzacyjny przy sprzedaży środka trwałego
 11. Odpisy amortyzacyjne a koszty podatkowe

8. Nakłady ponoszone na środek trwały w trakcie używania

 1. Czy to remont czy ulepszenie środka trwałego ?
 2. Zakup części zamiennych – remont czy ulepszenie?
 3. Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego na przykładzie liczbowym
 4. Wpływ zdarzenia losowego na wartość środka trwałego
 5. Nakłady na ulepszenie w obcym środku trwałym
 6. Koszty związane ze zmianą miejsca użytkowania środka trwałego
 7. Odłączenie oraz przyłączenie części składowej/ peryferyjnej środka trwałego.

9. Rozchód i likwidacja środków trwałych

 1. Ogólne zasady ewidencji rozchodu środków trwałych
 2. Udokumentowanie likwidacji środka trwałego
 3. Przychody i koszty związane ze sprzedażą i likwidacją środka trwałego
 4. Przekazanie środka trwałego w formie darowizny
 5. Likwidacja środka trwałego sprzedanego na złom
 6. Konsekwencje rezygnacji z zakupu przedmiotu leasingu
 7. Sprzedaż niskocennego składnika majątku wykupionego z leasingu
 8. Sprzedaż środków trwałych
 9. Nieodpłatne przekazanie innej jednostce sektora publicznego
 10. Nieodpłatne przekazanie jednostce spoza sektora publicznego
 11. Nieodpłatne przekazanie jako aport
 12. Likwidacja środka trwałego oraz stwierdzenie niedoboru

10. Bilansowa ewidencja pomocnicza środków trwałych

 1. Ewidencja pomocnicza środków trwałych amortyzowanych z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych
 2. Indywidualne karty środków trwałych
 3. Księga inwentarzowa środków trwałych
 4. Ewidencja pomocnicza ilościowo-wartościowa dla środków trwałych amortyzowanych (umarzanych) jednorazowo
 5. Książka inwentarzowa pozostałych środków trwałych
 6. Indywidualne kartoteki wyposażenia
 7. Ewidencja pozabilansowa środków trwałych
 8. Ewidencja pozabilansowa obcych środków trwałych
 9. pozabilansowa środków trwałych w likwidacji
 10. Ewidencja pozabilansowa środków trwałych o wartości nieistotnej.

KORZYŚCI:

Ugruntowanie problematyki ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, a w szczególności  zasady gospodarowania i ewidencjonowania środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem postanowień KSR 11. Uczestnicy poznają powyższe zagadnienia w kontekście przepisów ustawy o rachunkowości, wraz z zestawieniem podobieństw oraz różnic pomiędzy ustawą o  rachunkowości a ustawą o podatku dochodowym. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady ujęcia księgowego oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych przez jednostkę na podstawie zakupu, wytworzenia po likwidacje. Omówione zostaną również zasady  inwentaryzacji środków trwałych.

PROWADZĄCA: 

doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stały współpracownik wielu firm, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 3 lutego 2020 r. , cena promocyjna 440 zł + VAT (23% bądź zw. ).  Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. 

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).   Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:

Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów