+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Środki trwałe wg KSR Nr 11 – jak ustalać, ewidencjonować, amortyzować i inwentaryzować? Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwale w budowie – po zmianach w 2018 r.

data i miejsce: 12 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019  Kraków

adresaci: pracownicy JST, pionów finansowo-księgowych,  instytucji sektora finansów publicznych oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za prawidłowe  gospodarowanie mieniem jednostki.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie wiedzy nt. zmian wprowadzonych w 2017 i 2018 r. w kwestiach wprowadzenia KSR (Krajowy Standard Rachunkowości) nr 11, który wyjaśnia zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych oraz środków trwałych w budowie. Uczestnicy poznają kompendium wiedzy w zakresie spraw związanych  z ewidencją  i właściwym ujęciem  środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie – wg nowych uregulowań prawnych. Tematy te zawsze budziły wiele wątpliwości w pracy  osób odpowiedzialnych za majątek jednostki. Prowadząca wskaże sposób prowadzenia właściwych ewidencji,  właściwej klasyfikacji majątku w zależności od źródeł ich  finansowania, ulepszenia i remonty środków trwałych, wycofanie ich  z ewidencji, likwidację oraz ich inwentaryzację. Udział w szkoleniu w sposób praktyczny przybliży Państwu obowiązujące uregulowania prawne po zmianach przepisów.

prowadzący: wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Doświadczony i ceniony szkoleniowiec z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych urzędów państwowych i samorządowych.

program:

 • Wprowadzenie do tematu szkolenia
 • Przekazanie majątku jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych – po zmianach (w której instytucji jaka forma?)
  a) trwały zarząd
  b) użytkowanie w tym użytkowanie bezpłatne
  c) użyczenie
  d) umowy najmu i dzierżawy
 • Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 – zmiany wprowadzone do KŚT 2016 w porównaniu z KŚT 2010 – sposób i terminy wprowadzania zmian
 • Nowy KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE” – jak  ewidencjonować zagadnienia objęte standardem w jednostkach sektora finansów publicznych?
 • Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – po zmianie
  syntetyczna
  – analityczna
  – pozabilansowa
  – regulacje w polityce rachunkowości
  – miejsce i technika prowadzenia ewidencji
 • Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: określenie ceny nabycia, kosztu wytworzenia ,wartości godziwej oraz trwałej utraty wartości, z uwzględnieniem KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiana wartości środka trwałego)
 • Ulepszenia, modernizacja i remont  własnych  i obcych środków trwałych, z uwzględnieniem KSR nr 11 i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zmiana wartości środka trwałego)
 • Niskocenne składniki majątku –amortyzacja i umorzenie oraz ujęcie w księgach – po zmianach przepisów
 • Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych po zmianach przepisów
 • Likwidacja środków trwałych
 • Środki trwałe w budowie (inwestycje) po zmianie – z uwzględnieniem KŚT 2016 i KSR nr 11.
 • Inwentaryzacja środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych  oraz   inwestycji –rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory), z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11
 • Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 29.10.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 5 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl