+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Środki trwałe wartości niematerialne i prawne, nowa klasyfikacja środków trwałych – aktualne rozwiązania prawne na lata 2018/2019

data i miejsce: 14 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: główni księgowi, księgowi i pracownicy wydziałów finansowych jst i ich jednostek organizacyjnych zainteresowani tematem.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poszerzenie wiedzy na temat ewidencji środków trwałych, zasad ich wyceny i amortyzacji. Poznanie istotnych zagadnień związanych z klasyfikacją środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

prowadzący: prawnik, od 1993 roku pracownik RIO w Białymstoku, aktualnie na stanowisku zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej. Specjalista prawnych, organizacyjnych i wykonawczych aspektów gospodarki finansowej jednostek podsektora samorządowego finansów publicznych, a szczególnie dochodów, w tym podatkowych, kontroli wewnętrznej i audytu, rachunkowości, środków trwałych, itd. Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, trener szkoleń realizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków UE, wykładowca akademicki.

program:

 • Środki trwałe
  pojęcie środków trwałych wg ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych
 • Ewidencja środków trwałych
  zasady ewidencji środków trwałych w księgach rachunkowych.
  – ewidencja na kontach syntetycznych i pomocniczych (analitycznych)
  – odrębna ewidencja szczegółowa
 • Zasady wyceny środków trwałych
  wycena w razie odpłatnego nabycia środka trwałego
  – środki trwałe  a ich wycena
  – wycena środków trwałych w przypadku nabycia w drodze spadku lub darowizny
  – wartość środków trwałych ulepszonych
  – zasady wyceny środków trwałych ujawnionych w trakcie inwentaryzacji
 • Amortyzacja środków trwałych
  amortyzacja środków trwałych wg zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z ustawą o rachunkowości
  – szczególne zasady amortyzowania środków trwałych zawarte w  ustawach podatkowych
  – terminy, stawki, zasady i metody naliczania amortyzacji
  – ewidencja księgowa kosztów i odpisów amortyzacyjnych
 • Nowa klasyfikacja środków trwałych
  podstawa prawna i pojęcie klasyfikacji środków trwałych
  – ewidencja szczegółowa środków trwałych.
 • Środki trwałe w budowie (inwestycje)
  – pojęcie środków trwałych w budowie (inwestycji)
  – zasady ewidencji środków trwałych w budowie (inwestycji)
  – jakie koszty zalicza się do kosztów inwestycji
 • Wartości niematerialne i prawne
  pojęcie wartości niematerialnych i prawnych
  – zasady umarzania i amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
  ewidencja syntetyczna i szczegółowa wartości niematerialnych i prawnych
  – wycena i urealnianie wartości niematerialnych i prawnych
  – ewidencja zmniejszeń i zwiększeń stanu wartości niematerialnych i prawnych
 • Remont i ulepszenie
  istota rozróżnienia i kwalifikowania wydatków na remont i ulepszenie
  – kiedy mówimy o ulepszeniu a kiedy o remoncie
  – przepisy prawa budowlanego i podatkowego w definiowaniu remontu i ulepszenia
 • Inwentaryzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  Inwentaryzacja jako element kontroli zarządczej – cele i zadania. Zasady ogólne inwentaryzacji. Szczególne rozwiązania inwentaryzacyjne.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 30.11.2018 r. – cena promocyjna 440  zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 7 grudnia 2018 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów