Slider

Sprawy kadrowe w szkołach i placówkach oświatowych – warsztaty dla nowozatrudnionych osób prowadzących sprawy kadrowe (gwarantujące niezbędną wiedzę w zakresie spraw kadrowych pracowników szkoły)

19-21 sierpnia 2019 r., godz. 10.00-16.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

polecamy Państwa uwadze udział w 3-dniowych warsztatach dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. Udział w tym szkoleniu gwarantuje zdobycie wiedzy niezbędnej do prowadzenia spraw osobowych w oświacie. Szkolenie w takim wymiarze  organizujemy tylko raz w roku i zapraszamy osoby zainteresowane do udziału. 

ADRESACI:

dyrektorzy i pracownicy szkół i placówek oświatowych oraz przedstawiciele organów prowadzących odpowiedzialni za sprawy kadrowe w tych placówkach.

PROGRAM:

  1. Nawiązywanie stosunku pracy. Wymagania kwalifikacyjne nauczycieli. Ruch kadrowy, zmiany w stosunku pracy w ruchu kadrowym i w trakcie roku szkolnego. Rozwiązywanie stosunku pracy, w tym ze względów organizacyjnych. Teka akt osobowych.  Czas pracy pracowników i nauczycieli. Urlopy wypoczynkowe i uprawnienia socjalne.  Ochrona zdrowia (badania lekarskie, urlop dla poratowania zdrowia).   Sprawy emerytalne  i rentowe. Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli.
  2. Wynagrodzenia nauczycieli (w tym  za czas przepracowany i nieprzepracowany , godziny ponadwymiarowe). Inne świadczenia ze stosunku pracy ( nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,  odprawy). Wynagrodzenie (ekwiwalent) za urlop wypoczynkowy. Zasady zatrudniania, wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne pracowników niebędących nauczycielami.
  3. Zakres stosowania Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy i innych przepisów. Obowiązki pracownicze (nauczyciela, pracowników nie będących nauczycielami). Zasady oceniania nauczycieli. Obowiązki związane z realizacją stażu przez nauczycieli i  awansem zawodowym. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna.

KORZYŚCI:

pozyskanie aktualnej wiedzy gwarantującej minimum wiedzy do prowadzenia spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. Część teoretyczna wzbogacona zostanie warsztatami, celem nabycia umiejętności przygotowywania odpowiednich dokumentów kadrowych.  Uczestnicy otrzymają bogate materiały szkoleniowe.

PROWADZĄCA: 

główny specjalista ds. kadr w Kuratorium Oświaty w Krakowie. Doświadczony wykładowca, praktyk.

CENA:

1200  zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 12 sierpnia 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska adres email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów