Slider

Sprawozdawczość budżetowa, finansowa i statystyczna w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej

data i miejsce: 31 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.30 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: główni księgowi, księgowi i inni pracownicy działów finansowo-księgowych odpowiedzialni za sprawozdawczość, pracownicy wydziałów zdrowia i nadzoru nad podmiotami leczniczymi, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni, oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie  obowiązków sprawozdawczych spzoz w zakresie gospodarki finansowej, instrukcji, formalnych wymogów i zasad sporządzania sprawozdań budżetowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN), o strukturze zobowiązań, statystycznych (MZ BFA, MZ-03). Uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytanie – jak zapewnić zgodność sprawozdań z ewidencją księgową oraz porównywalność różnych sprawozdań za te same okresy sprawozdawcze?  Prowadząca wskaże także przykłady dostosowania ewidencji księgowej i polityki rachunkowości do wymogów sprawozdawczych oraz praktyczne informacje, case study, wzory dokumentów. Uczestnicy poznają także najczęściej popełniane błędy wskazywane w kontrolach Regionalnej Izby Obrachunkowej i podmiotów tworzących.

prowadzący: doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

program:

 • Zakres obowiązkowej sprawozdawczości finansowej spzoz
 • kwartalne sprawozdania budżetowe o zobowiązaniach i należnościach
 • sprawozdanie o strukturze zobowiązań
 • sprawozdania statystyczne finansowe
 • sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 • Instrukcje, terminy, procedury, zasady obowiązujące podmioty zobowiązane do sprawozdawczości (wymogi formalno-prawne)
 • Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdań
 • organizacja pracy w jednostce
 • dostosowanie polityki rachunkowości i ewidencji księgowej (przykładowe rozwiązania)
 • zapewnienie porównywalności sprawozdań
 • Dyscyplina finansów publicznych w sprawozdawczości
 • Obowiązki podmiotów tworzących w zakresie nadzoru i kontroli nad sprawozdawczością spzozu
 • Najczęściej popełniane błędy na przykładzie wybranych kontroli RIO i innych instytucji
 • Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 17.01.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 24 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów