Slider

Sprawozdania finansowe i zamknięcie roku 2018 w jednostkach oświatowych po zmianach przepisów prawa

data i miejsce: 11 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy działów księgowości w jednostkach oświatowych.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze  szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2018 i otwarcia roku 2019 w rachunkowości jednostki po zmianach przepisów m.in.:

 • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz.1911)
 • w ustawie o rachunkowości
 • w ustawie o finansach publicznych
 • rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • rozporządzenia w zakresie klasyfikacji budżetowej

 – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych m.in. konkretnych zapisów ewidencyjnych, wskazania zmian  porządkujących i interpretacyjnych w klasyfikacji budżetowej oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

prowadzący: wieloletni skarbnik gminy, szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej, rachunkowości budżetowej.

program:         

 • Zamknięcie roku – informacje ogólne i harmonogram czynności
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce
  – rozliczenie i ewidencja dochodów, w tym m.in.: różne wpłaty od rodziców, wynajem pomieszczeń, opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw itp. z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej po zmianach,
  – rozliczenie i ewidencja należności i odsetek od należności, windykacja należności po zmianach m.in. opłata za przedszkole i dożywianie w przedszkolu – zmiana charakteru tych należności i związany z tym sposób postępowania,
  – rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe,
  – ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,
  – środki pieniężne w ewidencji rocznej,
  – rozrachunki,
  – ewidencja kosztów, w tym: świadczenia, szkolenia itp.
  – rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia,
  – ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
  – nowe zasady rozliczania nadwyżki środków obrotowych rachunku dochodów jednostek oświatowych,
  – konta pozabilansowe – zmiany,
  – wycena aktywów i pasywów,
  – wynik finansowy,
  – fundusz jednostki,
  – wydatki niewygasające z końcem roku.
 • Omówienie zmian w zakresie sprawozdań finansowych jednostki, szczególnie informacji dodatkowej. Obowiązek publikacji sprawozdań.
 • Otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2019 po zmianach w zakresie planowania w jednostkach oświatowych podległych JST.
 • Polityka rachunkowości jednostki oświatowej – co do zmiany?
 • Pytania

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 28.12.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 4 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, Jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów