Slider

SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU RATIO W LIPSKU

4 i 5 kwiet­nia w  Lip­sku przed­staw­iciele Insty­tu­tu oraz władz Urzę­du Marsza­łkowskiego Wojew­ództ­wa Małopol­skiego uczest­niczyli w między­nar­o­dowym spotka­niu part­nerów pro­jek­tu RATIO, poświę­conego poszuki­wa­niu rozwiązań na rzecz roz­wo­ju innowacji na ter­e­nach wiejs­kich. Uczest­ni­cy spotka­nia wymie­nili się spostrzeże­ni­a­mi i doświad­czeni­a­mi na tem­at dzi­ałań i dobrych prak­tyk odpowied­nich dla przed­siębiorstw, które prowadzą dzi­ałal­ność na ter­e­nach odd­alonych od wiel­kich miast w Polsce oraz w kra­jach takich jak m.in. Hisz­pa­nia, Włochy czy Irlan­dia.

 

 

W spotka­niu wzięli udzi­ał przed­staw­iciele part­nerów pro­jek­tu z 9 regionów i kra­jów (oprócz Małopol­s­ki — regionów w Hisz­panii, Niem­czech, Czechach, Łotwie, Estonii, Por­tu­galii, Włoszech i Irlandii). Uczest­ni­cy anal­i­zowali mod­el dzi­ała­nia stref przed­siębior­c­zoś­cifunkcjonu­ją­cych głównie poza ośrod­ka­mi miejski­mi. Dyskus­ja doty­czyła również klas­tra dzi­ała­jącego na rzecz wyko­rzysty­wa­nia energii odnaw­ial­nej. W wiz­y­cie, jako part­nerzy pro­jek­tu, uczest­niczyli przed­staw­iciele władz Wojew­ództ­wa Małopol­skiego: Pani Anna Łobodz­ińs­ka z Depar­ta­men­tu Poli­ty­ki Region­al­nej oraz Pan Robert Maci­aszek – Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Roz­wo­ju Gospo­dar­czego.

Pro­jekt RATIO — Dzi­ała­nia region­alne na rzecz wprowadza­nia innowacji do pro­gramów oper­a­cyjnych jest dofi­nan­sowany w ramach Pro­gra­mu INTERREG EUROPA.

Więcej infor­ma­cji na tem­at pro­jek­tu RATIO moż­na znaleźć TUTAJ.

Font Resize
Kontrast Tytułów