+ 48 12 6335154     +48 12 6335154     mistia@mistia.org.pl
Slider

Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST

Szanowni Państ­wo,

Roz­porządze­nie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wyma­ga dos­tosowa­nia w orga­ni­za­c­jach wszys­t­kich pro­cesów, sys­temów infor­matycznych i doku­men­tacji do nowych wyma­gań w obszarze danych osobowych osób fizy­cznych. Wyma­ga również naby­cia nowych kom­pe­tencji do pełnienia funkcji Inspek­torów Ochrony Danych Osobowych oraz funkcji odpowiedzial­nych za bez­pieczeńst­wo infor­ma­cji i przetwarzanie danych w jed­nos­tkach.

FRDL Małopol­s­ki Insty­tut Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji w Krakowie zaprasza do utworzenia — wzorem innych, dzi­ała­ją­cych od wielu lat przy MIS­T­iA – stałego Forum o nazwie:

Forum Inspek­torów Ochrony Danych Osobowych w JST

Forum to było­by plat­for­mą współpra­cy i inte­gracji osób pełnią­cych funkcję Inspek­torów Ochrony Danych Osobowych w jed­nos­tkach samorzą­du tery­to­ri­al­nego i/lub jed­nos­tkach podległych, a także osób odpowiedzial­nych za bez­pieczeńst­wo infor­ma­cji i przetwarzanie danych w jed­nos­tkach. Stanow­iło­by także wspar­cie dla Państ­wa środowiska zawodowego, służyło posz­erza­niu wiedzy, wymi­an­ie doświad­czeń i infor­ma­cji, a przede wszys­tkim doskonale­niu metod dzi­ała­nia.

Pro­ponu­je­my comiesięczne, cyk­liczne spotka­nia kon­sul­ta­cyjne z udzi­ałem wysok­iej klasy ekspertów – prak­tyków, w trak­cie których omaw­iane będą istotne zagad­nienia doty­czące ochrony danych osobowych w JST.

Inau­gu­rację dzi­ałal­noś­ci Forum planu­je­my 19 wrześ­nia 2018 r., w godz. 10.00–14.00 w sali kon­fer­en­cyjnej SHU KŁOS, ul. Szlak 65 w Krakowie, kiedy to odbędzie się spotkanie otwarte.

10.00–11.45

  • Jak osiągnąć zgod­ność prawną z RODO w JST – Ewa Plesnarow­icz-Durs­ka, rad­ca prawny spec­jal­izu­ją­cy się w zakre­sie przepisów prawnych doty­czą­cych ochrony danych osobowych. Koor­dy­na­tor­ka zespołów wdraża­ją­cych RODO w JST i jed­nos­tkach podległych, a także insty­tuc­jach pry­wat­nych i orga­ni­za­c­jach pozarzą­dowych. Jej zaletą jest mul­ti­dyscy­pli­narność zdoby­ta pod­czas kilkuset godzin szkoleń i kon­sul­tacji prowad­zonych dla przed­staw­icieli różnych insty­tucji w całej Polsce.

11.45–13.00

  • Bez­pieczeńst­wo sys­temów infor­maty­cznych w JST – Piotr Mazur, infor­matyk, spec­jal­ista z zakre­su ochrony danych osobowych, bez­pieczeńst­wa sys­temów infor­maty­cznych oraz bez­pieczeńst­wa tele­in­for­maty­cznego. Współpracu­je z jst w takich dziedz­i­nach jak: ochrona danych osobowych, bez­pieczeńst­wo infor­ma­cji, admin­is­trac­ja oraz wdrażanie sys­temów infor­maty­cznych. Członek zespołów wdraża­ją­cych RODO w JST i jed­nos­tkach podległych.

13.00–14.00

  • RODO w prak­tyce Urzę­du Gminy i jed­nos­tek podległych – Tomasz Ciałow­icz, Sekre­tarz Gminy Słom­ni­ki.

 

Koszt udzi­ału w spotka­niu wynosi 100 zł + 23% VAT.

Ter­min przyj­mowa­nia zgłoszeń: do 14 wrześ­nia br.

Kole­jne spotkanie zaplanowane na 10 październi­ka 2018 r. będzie spotkaniem adresowanym wyłącznie już do członków Forum, pod­czas którego wybrany zostanie Zarząd i zatwierd­zony Statut (pro­jekt Statu­tu w załącze­niu).

Każdy z Państ­wa, kto chci­ał­by uczest­niczyć w spotka­ni­ach Forum Inspek­torów Ochrony Danych Osobowych w JST, pros­zony jest o zapoz­nanie się z załąc­zonym pro­jek­tem Statu­tu Forum oraz wypełnie­nie i odesłanie deklaracji członkost­wa do Małopol­skiego Insty­tu­tu Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji.

  • pocztą na adres: ul. Flo­ri­ańs­ka 31, 31–019 Kraków
  • na adres pocz­ty elek­tron­icznej: mistia@mistia.org.pl

Wysokość skład­ki członkowskiej w IV kwartale 2018 r. i kole­jnych kwartałach 2019 r. wynosiła będzie: 300 zł net­to na kwartał.

 

Z poważaniem,
Anna Łyżwa
Dyrek­tor FRDL MIS­T­iA

 

Załączni­ki:

Karta zgłoszenia:

Projekt statutu:

Deklaracja członkowska: