Slider

Spotkanie on line Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin

Zapraszam na spotkanie Forum 23 czerwca br., które poświęcone będzie tematowiPrawo geodezyjne i kartograficzne – obecne przepisy i najnowsza nowelizacja ustawy”, przedstawi go – magister inżynier geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną, pełnił funkcję kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w urzędzie miejskim, pracował też w firmie projektowej Gazoprojekt S. A., posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii, gospodarowania nieruchomościami.

Program spotkania przedstawia się następująco;

 1. Omówienie zasad ogólnych kpa i ich wpływu na załatwianie spraw administracyjnych
  w geodezji.
 2. Terminy kpa w geodezji – omówienie
 3. „Załatwianie spraw” na podstawie uregulowań zawartych w Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do ww. Ustawy, a także innych przepisów z dziedziny geodezji i kartografii w odniesieniu do kpa po nowelizacji ustawy.
 4. Zgłaszanie prac geodezyjnych lub kartograficznych.
 5. Udostępnianie a nie uzgadnianie (po nowelizacji) materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych.
 6. Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego.
 7. Przyjęcie i odmowa przyjęcia wyników pracy do państwowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego. Charakter obu ww. czynności.
 8. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków.
 9. Udostępnianie informacji zawartych w pzgik, w tym w ewidencji gruntów i budynków.
 10. Charakter czynności uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu z uwzględnieniem nowelizacji Pgik.
 11. Opracowania geodezyjne na potrzeby procesów inwestycyjnych.
 12. Rodzaje rozstrzygnięć administracyjnych w postępowaniach o rozgraniczenie nieruchomości i ugoda przed geodetą, inne czynności geodezyjno-prawne dotyczące wznawiania znaków granicznych, wyznaczania i ustalania położenia punktów granicznych, procedury w zakresie dokonywania podziałów nieruchomości
 13. Przyjmowanie i rozpatrywanie różnych żądań skierowanych do organów administracji, skuteczne doręczanie pism i dokumentów, skargi, petycje, spory kompetencyjne, obciążanie opłatami na podstawie art.261 i 262 kpa.

UWAGA! spotkanie odbędzie się w godz. 10.00-13.30. Link do rejestracji dostepny dla członków Forum.

Pozdrawiam i zachęcam do udziału w spotkaniu

Mirosława Karkowska

Koordynator Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów