+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Specustawa mieszkaniowa, czyli zmiany w prawie wprowadzone Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

data i miejsce: 12 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy organów administracji publicznej i samorządowej odpowiedzialni za planowanie przestrzenne i gospodarkę nieruchomościami, członkowie zarządów gmin i inne osoby związane z gospodarowaniem mieniem gminy w zakresie nieruchomości.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie nowych regulacji związanych ze specustawą mieszkaniową i zakresu jej obowiązywania dla gmin. Omówienie przepisów specustawy mieszkaniowej w powiązaniu z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z ustawą Prawo budowlane. Zdobycie wiedzy nt. przebiegu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

prowadzący: radca prawny, członek SKO w Krakowie, w latach 2012-2015 doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości.

program:

 • Zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a także standardy ich lokalizacji i realizacji wg specustawy mieszkaniowej
 • Specustawa mieszkaniowa a ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Specustawa mieszkaniowa a ustawa Prawo budowlane
 • Inwestycja mieszkaniowa i inwestycje towarzyszące. Pozostałe definicje
 • Pierwszeństwo inwestycji
 • Inwestycja mieszkaniowa i inwestycja towarzysząca a plan miejscowy
 • Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych
 • Uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
 • Specustawa mieszkaniowa a grunty leśne i rolne
 • Specustawa mieszkaniowa a Kodeks postępowania administracyjnego
 • Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych
 • Przygotowanie i realizacja inwestycji towarzyszących
 • Postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
 • Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
 • Zmiany w przepisach innych ustaw
 • Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 29.10.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 5 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl