+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Skargi, wnioski i petycje z uwzględnieniem kompetencji komisji rady dla tych spraw

data i miejsce: 13 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: radni gminni, powiatowi i wojewódzcy, pracownicy urzędów gminy, starostw powiatowych oraz urzędów marszałkowskich obsługujący sprawy skarg, wniosków i petycji.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: przedstawienie i wyjaśnienie pracownikom organów administracji publicznej rozwiązań prawnych regulujących problematykę postępowania w sprawie skarg i wniosków oraz petycji na podstawie konkretnych przykładów.

prowadzący: radca prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej (samorządowej i rządowej), mający doświadczenie szkoleniowe oraz  praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

program:

  • Skarga, wniosek, petycja – omówienie w ogólności tych środków prawnych, wskazanie jak odróżnić np. skargę od wniosku.
  • Komisja skarg, wniosków i petycji – omówienie kompetencji tego organu.
  • Organy właściwe do rozpatrywania skargi – omówienie tych organów oraz sytuacji, kiedy skargę skierowano do niewłaściwego organu.
  • Skarga dotycząca postępowania administracyjnego – omówienie sytuacji, kiedy skarga ma związek z postępowaniem administracyjnym oraz konsekwencji w tym zakresie.
  • Postępowanie skargowe – przedstawienie procedury załatwiania skarg, w tym omówienie kwestii wezwania do usunięcia braków, skarg anonimowych, skarg wysłanych e-mailem, faxem itd.
  • Terminy załatwiania skarg – przedstawienie terminów załatwiania skarg,z uwzględnieniem różnych skarżących i kwestii związanych z tą tematyką.
  • Zakończenie postępowania skargowego – omówienie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi oraz innego sposobu załatwienia skargi.
  • Wnioski – omówienie postępowania w sprawie wniosku oraz podobieństw i odrębności w stosunku do skarg.
  • Petycje – omówienie tej instytucji i procedury załatwiania petycji.
  • Nadzór i kontrola – omówienie tych instytucji prawnych w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 29.11.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 6 grudnia 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów