Slider

Rzeczy znalezione – obowiązki starosty w zakresie przyjmowania i postępowania z rzeczami znalezionymi oraz rozliczeniem kosztów przechowywania, utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz poszukiwaniem osób uprawnionych do odbioru

3 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego omówione będą istotne kwestie związane
z postępowaniem z rzeczami znalezionymi – obowiązki i odpowiedzialność  starostów  dotyczące przyjmowania i postępowania z rzeczami znalezionymi.

ADRESACI:

pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych, w tym w biurach rzeczy znalezionych zajmujący się problematyką związaną z rzeczami znalezionymi i prowadzeniem postępowań w tym zakresie, pracownicy kontroli wewnętrznej i audytu.

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie – omówienie aktualnych przepisów oraz zmian wprowadzonych w roku 2018.
 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o rzeczach znalezionych.
 3. Organizacja realizacji zadania własnego powiatu ( biuro rzeczy znalezionych) oraz obowiązki starosty.
 4. Obowiązki i prawa znalazcy.
 5. Zasady ustalania znaleźnego oraz nagrody.
 6. 6.Zadania i prawa przechowującego wynikające z kodeksu cywilnego ( przechowanie, zatrzymanie, zbycie rzeczy ).
 7. Tryb postępowania w sprawach:
 • odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy (protokół i poświadczenie),
 • pouczenia przez starostę znalazcę o prawie do znaleźnego oraz zasadach nabycia własności,
 • przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych,
 • poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych,
 • doręczania wezwania do odbioru rzeczy.
 1. Zasady przechowywania rzeczy i postępowania z rzeczami szybko psującymi się.
 2. Uprawnienie do odzyskania kosztów przechowania, kosztów utrzymania rzeczy w należytym stanie kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru.
 3. Zasada odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną, przez znalazcę, czy przejście na własność powiatu.
 4. Szczególny tryb postępowania przy znalezieniu pieniędzy, papierów wartościowych, złota.
 5. Postępowanie z rzeczami stanowiącymi zabytki, materiały archiwalne, naukowe i artystyczne.
 6. Sprzedaż.
 7. Likwidacja depozytów.
 8. Likwidacja rzeczy znalezionych.
 9. Wybrane orzecznictwo.
 10. Projekt wewnętrznej procedury i obiegu dokumentów związanych rzeczami znalezionymi.

KORZYŚCI:

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przyjmowania i postępowania z  rzeczami  znalezionymi, rozliczeniem kosztów przechowywania, utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz poszukiwaniem osób uprawnionych
do ich odbioru. Pozyskanie wiedzy nt. przechowywania rzeczy znalezionych, w tym produktów szybko psujących się, kwestie uprawnień do odzyskania kosztów przechowania oraz kosztów utrzymania rzeczy
w należytym stanie, sprzedaży i likwidacji.  Prowadząca omówi projekt wewnętrznej procedury i obiegu dokumentów pomocnego w realizacji tych zadań.

PROWADZĄCA:

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, bankowego, rachunkowości
i  finansów publicznych , w tym audytu i kontroli zarządczej. Doświadczony trener i wykładowca  (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 19 czerwca.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.).
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 26 czerwca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska adres email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów