Slider

Rozwiązywanie umów o pracę – warsztaty praktyczne

data i miejsce: 18 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy działów kadr, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, kadra kierownicza

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: na szkoleniu zostaną omówione tryby rozwiązania umów o pracę w oparciu o aktualne orzecznictwo sądowe. Ponadto w trakcie warsztatów zostanie przeprowadzona symulacja spotkania separacyjnego.

prowadzący: radca prawny, specjalizująca się od wielu lat w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, zajmuje się pomocą prawną od momentu zatrudnienia pracownika poprzez nadzór nad prawidłowością funkcjonowania pracodawcy (regulaminy wewnętrzne, procedury antydyskryminacyjne, antymobbingowe, ochrona danych osobowych, stosowanie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy i BHP) do momentu rozwiązywania stosunku pracy (dokumentacja, udział w spotkaniach „separacyjnych”). Reprezentuje klientów przed sądami pracy, inspekcją pracy, ZUS-em, sądami arbitrażowymi i polubownymi. Bierze udział w negocjacjach z przedstawicielstwami pracowników (związki zawodowe, rady pracowników). Jest autorką artykułów prasowych między innymi na temat mobbingu, funduszu świadczeń socjalnych, uprawnień rodzicielskich, jako ekspert wypowiada się także w radiowych i telewizyjnych programach informacyjnych.

program:              

 • Umowy o pracę – rodzaje
  – umowa o pracę,
  – zatrudnienie na podstawie wyboru – wygaśnięcie mandatu
  – zatrudnienie na podstawie powołania – odwołanie,
  – dodatkowe świadczenia (odprawa, nagroda jubileuszowa, trzynastka)
  – pierwsza praca w urzędzie.
 • Umowy cywilnoprawne
 • Tryb rozwiązania umów o pracę
  – Porozumienie stron
  – Wypowiedzenie
  – „Dyscyplinarka dla pracownika” – art. 52 KP
  – „Dyscyplinarka dla pracodawcy” – art. 55 KP
  – Art. 53 KP – długotrwała nieobecność
 • Przyczyny wypowiedzenia – orzecznictwo sądowe
 • Przyczyny “dyscyplinarki” – orzecznictwo sądowe
 • Symulacja spotkania “separacyjnego” – scenki z udziałem uczestników

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 4.01.2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia: 11 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów