+ 48 12 6335154     +48 12 6335154     mistia@mistia.org.pl
Slider

Rozpoznawanie drzew i krzewów w okresie bezlistnym oraz stwierdzanie gatunków chronionych ich obrębie związku z postępowaniami dot. usuwania drzew i krzewów

data i miejsce: 7 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–14.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy jst zaangażowani w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów, decyzji środowiskowych, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych. Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego, Zarządów Dróg.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: w związku z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, ze zm.) odnoszącymi się do procedury zgłaszania zamiaru usunięcia drzew oraz zezwalania na usuwanie drzew i krzewów pracownicy organów administracji obowiązani są do przeprowadzenia oględzin, w tym rozpoznania gatunku drzewa lub krzewu. Weryfikuje się także możliwość występowania gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt. Spełnienie powyższego niejednokrotnie może być trudne, w szczególności rozpoznawanie gatunku drzewa lub krzewu w okresie bezlistnym lub stwierdzanie możliwości bytowania zwierząt chronionych bez ich bezpośredniej obserwacji. Na warsztatach praktycznie w terenie zaprezentowane zostaną metody rozpoznawania gatunków dendroflory po pokroju (charakterystycznej sylwetce), korze i pąkach. W odniesieniu do gatunków chronionych zaprezentowane będzie wykonanie praktycznego terenowego przeglądu zadrzewień na okoliczność występowania chronionych zwierząt, roślin i grzybów. Względem powyższego poruszone zostaną także aspekty konieczności nakładania kompensacji przyrodniczych.

prowadzący: mgr biologii; ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu SC; wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych

program:

  • Przekazanie informacji organizacyjnych i wyjście w teren.
  • Określenie gatunku drzewa lub krzewu:

– Możliwe trudności w rozpoznawaniu drzew i krzewów, w tym w okresie bezlistnym.

– Zasady rozpoznawania gatunków drzew i krzewów –  posługiwanie się kluczami do oznaczania.

– Możliwe trudności w rozpoznawaniu występowania gatunków chronionych w obrębie zadrzewień – posługiwanie się kluczami do oznaczania.

  • Weryfikacja występowania gatunków chronionych:

– chronione grzyby;

– chronione rośliny;

– chronione zwierzęta;

  • Ocena potrzeb wprowadzenia kompensacji.
  • Przepisy prawne, wytyczne i literatura.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 21.12.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 31 grudnia 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów