Slider

RODO, Ustawa za życiem – jak realizować usługę asystenta rodziny w obliczu nowych regulacji prawnych

data i miejsce: 30 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy ośrodków pomocy społecznej ze szczególnym naciskiem na asystentów rodziny

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie najistotniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Za życiem. Ponadto omówione zostaną kwestie zabezpieczenia i przykłady dokumentów zwiększające bezpieczeństwo danych osobowych rodzin objętych usługą asystenta rodziny, dobre praktyki. Przedstawione zostaną również kwestie metodyki pracy asystenta rodziny w różnych aspektach.

prowadzący: certyfikowany superwizor pracy socjalnej (nr certyfikatu MRPiPS 21), organizator pomocy społecznej, specjalista pracy socjalnej, doradca zawodowy. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w pomocy społecznej, w tym w tworzeniu/prowadzeniu grupowych form pracy oraz prowadzeniu szkoleń grupowych i doradztwa indywidualnego dla kadr pomocy społecznej. Twórca autorskich programów i projektów, autor/współautor publikacji z zakresu pomocy społecznej. Zaangażowany w inicjowanie, opracowywanie i realizację licznych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym realizowanych w oparciu o formułę partnerstwa. Pełnił funkcję m.in. koordynatora merytorycznego projektu systemowego,  koordynował/sprawował nadzór merytoryczny nad realizacją projektów konkursowych (SPO RZL, EQUAL, PO KL). Posiada duże doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu współpracy Ośrodka z podmiotami zewnętrznymi (takich jak instytucje, firmy, organizacje pozarządowe). Kieruje Centrum Poradnictwa Metodyki i Strategii – komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach realizującą wysokospecjalistyczne, często nowatorskie usługi/zadania (w skład zespołu wchodzą m.in. asystenci rodziny, psycholodzy, pedagodzy, mediatorzy, terapeuci, doradcy zawodowi czy trenerzy pracy). Odpowiada za wdrożenie i realizację w Ośrodku Pomocy Społecznej wsparcia z zakresu asysty rodzinnej. 

program:

 • Nowe  przepisy dot. ochrony danych osobowych a asysta rodzinna – jak je wdrożyć, przykładowe rozwiązania – procedury, zabezpieczenia i przykłady dokumentów zwiększające bezpieczeństwo danych osobowych rodzin objętych usługą asystenta rodziny, dobre praktyki.
 • Znowelizowana ustawa Za życiem a asysta rodzinna – przykładowe, wdrożone rozwiązania – procedury i przykłady dokumentów pozwalające na skuteczne udzielanie wsparcia rodzinom objętych usługą asystenta rodziny w ramach ustawy Za życiem.
 • Dokumentacja asystenta rodziny (wzory druków, organizacja usługi – regulacje wewnętrzne w OPS).
 • Rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo asystenta rodziny.
 • Metodyka pracy asystenta rodziny (rekrutacja rodzin, uruchamianie usługi).
 • Metodyka pracy asystenta rodziny (opracowanie, realizacja i ewaluacja planu pracy z rodziną, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji małoletnich dzieci).
 • Podział zadań w pracy z rodziną – jak organizować współpracę m.in. z kuratorem, dzielnicowym, pracownikami szkoły.
 • Koordynowanie poradnictwa zgodnie z zapisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.
 • Sytuacje trudne w pracy z rodziną – jak się zachować? (m.in. praca z rodziną w oporze, podejmowanie działań interwencyjnych, procedura „Niebieskie karty”).
 • Metodyka pracy asystenta rodziny – wykorzystaniu formuły treningu w pracy z rodziną (np. treningu umiejętności społecznych, gospodarowania czasem, opiekuńczo-wychowawczego, treningu czystościowego, budżetowego).
 • Metodyka pracy asystenta rodziny (przerywanie oraz zakańczanie usługi asystenta rodziny, prowadzenie monitoringu po zakończeniu usługi).

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 16.01.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 23 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów