+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Rewolucyjne zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.

data i miejsce: 18 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: osoby, które na co dzień prowadzą dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, pracownicy działów kadr, personalnych, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, kadra kierownicza.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zdobycie wiedzy w przedmiocie wchodzących w życie z dniem 01.01.2019 r. zmian dotyczących dokumentacji pracowniczej, m.in. skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, nowych obowiązków informacyjnych, możliwości prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, projektu nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz akt osobowych pracownika, zdobycie informacji nt. odpowiedzialności pracodawcy w zakresie naruszeń związanych z prowadzeniem akt osobowych pracownika, zapoznanie się z zasadami kontroli przestrzegania obowiązków pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, najczęściej popełnianych uchybień przez pracodawców.

prowadzący: doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, radca prawny przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunku prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.


program:

I. Modyfikacja od 01 stycznia 2019 r. zasad wypłaty wynagrodzenia za pracę.

 • Treść wniosku pracownika związana ze zmianą formy wypłaty wynagrodzenia.
 • Określenie zasad wypłacania wynagrodzenia po zmianach w regulaminie pracy, tzw. informacji podstawowej.
 • Modyfikacja katalogu danych dot. pracownika, których pracodawca może od niego żądać.
 • Obowiązki informacyjne w stosunku do niektórych pracowników w związku z wejściem w życie zmian.
 • Postępowanie pracodawcy w sytuacji, gdy pracownik nie wskaże numeru rachunku bankowego oraz nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk.
 • Częściowa wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika oraz do rąk pracownika.

  II. Zmiana okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 • Definicja dokumentacji pracowniczej w Kodeksie pracy po zmianach oraz z uwzględnieniem definicji zawartej w projekcie rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 • Nowe wymogi przepisów prawa dot. warunków przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Przypadki, w których okres przechowywania dokumentacji pracowniczej ulega przedłużeniu ponad 10 lat.
 • Warunki, jakie należy spełnić aby przechowywać przez okres 10 lat dokumentację pracowniczą wytworzoną przed wejściem w życie zmian.
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy w stosunku do pracownika przy ustaniu stosunku pracy, dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Ponowne zatrudnienie pracownika po przerwie a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Warunki prawidłowej zmiany formy przechowywania dokumentacji pracowniczej – z papierowej na elektroniczną.
 • Sytuacje, w których pracodawca może, a w których ma obowiązek zniszczenia dokumentacji pracowniczej.
 • Zasady wydawania pracownikowi kopii całej lub części dokumentacji pracowniczej.
 • Katalog osób uprawnionych do odbioru dokumentacji pracowniczej w przypadku śmierci pracownika.
 • Błędy popełniane przy prowadzeniu akt osobowych, które mogą naruszać dobra osobiste pracownika.
 • Nowe wykroczenia w Kodeksie pracy związane z dokumentacją pracowniczą.

  III . Nowe obowiązki płatnika składek od 01.01.2019 r.

 • Nowe elementy zgłoszenia wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych.
 • Rozszerzenie katalogu informacji przechowywanych na koncie ubezpieczonego.
 • Dodatkowe elementy raportu imiennego ubezpieczonego.
 • Warunki, jakie należy spełnić aby przechowywać listy płac i karty wynagrodzeń przez okres 10 lat – przepisy przejściowe.
 • Treść raportu informacyjnego oraz korzyści z deklaracji zamiaru jego przekazywania.
 • Obowiązki informacyjne płatnika związane z przekazaniem raportu informacyjnego do ZUS.

  IV. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z projektowanym rozporządzeniem – nowy projekt z 13.09.2018 r.

 • Modyfikacja katalogu dokumentów, które pracodawca ma obowiązek przechowywać w poszczególnych częściach akt – A,B,C,D
 • Odpisy i kopie dokumentów w aktach osobowych po zmianach.
 • Rozszerzona ewidencja czasu pracy i jej nowe elementy, ze szczególnym uwzględnieniem kopii rozkładu czasu pracy, wniosków pracownika o wyjścia prywatne, dokumentów związanych z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Zasady tworzenia podkategorii poszczególnych części akt osobowych np. B1, B2, B3
 • Wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracownika w wersji papierowej.
 • Wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej.
 • Informowanie pracownika o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób jej odbioru.
 • Przekazywanie pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej.
 • Dostosowanie dokumentacji pracowniczej wytworzonej przed zmianami do nowych przepisów.

Ponadto:

Indywidualne konsultacje z wykładowcą.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 4.12.2018, cena promocyjna 440  zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia: 11 grudnia 2018

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów