Slider

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych – wersja 2.0 – tym znakiem jakości MSUES posługują się instytucje, które zostały zweryfikowane po aktualizacji standardu, czyli zarówno w zakresie usług szkoleniowych, jak i doradczych. MISTiA posiada znak jakości MSUES.

  1. Klientom FRDL MISTiA w Krakowie przysługuje możliwość składania reklamacji usług rozwojowych.
  2. Reklamacji podlega jedynie wykonanie usługi niezgodnie z umową.
  3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej – pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres mistia@mistia.org.pl – najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia usługi.
  4. Reklamacja powinna zawierać: dane Usługobiorcy, podanie w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.
  5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia , FRDL MISTiA zwróci się do Usługobiorcy z prośbą o podanie szczegółów, dotyczących okoliczności zgłaszane reklamacji.
  6. Uzasadnione reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty wpłynięcia, a decyzja zostanie przekazana Usługobiorcy wraz z jej uzasadnieniem w formie pisemnej.
Font Resize
Kontrast Tytułów