+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Rejestracja i kwalifikacja wojskowa w 2019 r. – obowiązki wójtów, burmistrzów, prezydentów

data i miejsce: 7 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy gmin realizujący zadania z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie kompendium wiedzy dotyczącej rejestracji i kwalifikacji wojskowej w 2019 roku, prowadzenia ewidencji wojskowej, obowiązujących terminów realizacji zadań związanych z rejestracją wojskową i procesu przygotowania kwalifikacji wojskowej Uczestnicy otrzymają wzory pism i obowiązujących dokumentów.

prowadzący: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wydziale Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

program:

 • Realizacja obowiązków dotyczących rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej
 1. Aktualne podstawy prawne regulujące sposób przeprowadzenia rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej (oraz założenia ewidencji wojskowej)
 2. Sporządzanie i prowadzenie rejestru
 3. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wójtów, burmistrzów i prezydentów dotyczące rejestracji
  • Przekazywanie rejestru do WKU
  • Obowiązek zawiadamiania o wpisaniu do rejestru osób zameldowanych na pobyt czasowy
  • Przekazywanie informacji wojewodzie
 4. Wzory pism i dokumentów
 5. Terminy realizacji zadań związanych z rejestracją wojskową
 • Realizacja obowiązków dotyczących procesu przygotowania kwalifikacji wojskowej
 1. Aktualne podstawy prawne regulujące przeprowadzenie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów kwalifikacji wojskowej
 2. Monitorowanie aktualności rejestru
 3. Sporządzanie listy stawiennictwa osób do kwalifikacji
 4. Prowadzenie wykazu osób o nieregulowanym stosunku do obowiązku obrony RP
 5. Wzywanie osób podlegających kwalifikacji wojskowej
 6. Grzywna w celu przymuszenia lub przymusowe doprowadzenie wezwanego do kwalifikacji wojskowej przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 7. Obowiązki informacyjne wójtów, burmistrzów i prezydentów dotyczące kwalifikacji wojskowej

6.1 Przekazywanie wojewodzie wniosków do Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej

6.2 Przekazywanie listy stawiennictwa powiatowym komisjom lekarskim

6.3 Ustalanie przyczyn braku stawienia się osób do kwalifikacji i miejsca ich pobytu oraz przekazywanie tych informacji przewodniczącemu powiatowej komisji lekarskiej oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień

6.4 Przekazywanie WKU dokumentów zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 5 r.k.w.

6.5 Obowiązek zawiadamiania o stawieniu się po raz pierwszy do kwalifikacji
7. Wzory pism i dokumentów

 • Terminy realizacji zadań związanych z kwalifikacją wojskową
 • Obowiązek osobistego stawienia się na kwalifikację wojskową a zwrot kosztów przejazdów
 • Decyzje administracyjne (uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny)

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 23.11.2018 r. – cena promocyjna 440  zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 30 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone:  szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów