Slider

Rejestr Należności Publicznych – obowiązki pionów egzekucyjno-administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego

data i miejsce: 9 stycznia 2019 r. w godz. 10.00-15.00 — ul. Floriańska, I p., 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy pionów finansowo-księgowych, podatkowych, prowadzący postępowania egzekucyjne  w administracji w stosunku do dłużników należności cywilno-prawnych, audytorów i kontrolerów wewnętrznych.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw poznanie wprowadzonej w roku 2018 procedury i systemu korzystania z rejestru należności publicznoprawnych (RNP) oraz nowych obowiązków jakie ciążą na  pracownikach pionów windykacji i egzekucji należności publiczno-prawnych jednostek samorządu terytorialnego.

prowadzący: prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, bankowego, rachunkowości i  finansów publicznych , w tym audytu i kontroli zarządczej. Doświadczony trener i wykładowca  (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych i bankowości).

program:

 • Wprowadzenie – kierunki zmian w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Cel utworzenia i prowadzenia rejestru Należności (Publicznoprawnych (RNP) – sprawność procesów wymiany informacji i udostępniania danych.
 • Zakres przedmiotowy (należności pieniężne podlegające egzekucji administracyjnej)
 • Zakres podmiotowy (wierzyciel-naczelnik urzędu skarbowego, jednostka samorządu terytorialnego).
 • Rodzaj zobowiązanych i danych zawartych w RNP.
 • Postępowanie związane z wprowadzeniem danych do RNP (doręczanie, terminy, wysokość należności)
 • Zadania związane z wprowadzaniem danych do RNP przez organ prowadzący rejestr oraz wierzyciela.
 • Środki prawne przysługujące w postępowaniu do RNP.
 • Uchwała organu stanowiącego (upoważnienie dla organu wykonawczego, rodzaj należności pieniężnych, itp.).
 • Zasady wykreślania z rejestru (RNP).
 • Uprawnienia zobowiązanego (sprzeciw, zażalenie, skarga).
 • Zasada udostępniania danych z rejestru RNP.
 • Zasady korzystania z rejestru przez zobowiązanego, podmiot zainteresowany, podmiot sądowy oraz administracyjny organ egzekucyjny.
 • Zgoda na wyszukiwanie zobowiązanych w rejestrze RNP.
 • Pytania i dyskusja z uczestnikami.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 27.12.2018 r. – cena promocyjna  390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do 2 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów