Slider

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem szkoleń jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z siedzibą w Krakowie: ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków.

SZKOLENIA

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem:

      www.mistia.org.pl

 1. Oferta szkoleniowa określa: temat szkolenia, adresatów, cel, program, korzyści, sylwetkę trenera, cenę szkolenia, termin przyjmowania zgłoszeń oraz warunki rezygnacji ze szkolenia.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przysłanie do Organizatora pisemnego zgłoszenia na szkolenie.
 2. Przysłanie do Organizatora zgłoszenia na szkolenie (formularza on-line bądź wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia pocztą elektroniczną) stanowi zawarcie umowy wiążącej i  jest jednocześnie akceptacją warunków uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub
  w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział dla danego szkolenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
 5. W przypadku potwierdzenia szkolenia, Organizator poinformuje osoby, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu o wszelkich kwestiach organizacyjnych dot. szkolenia oraz informacjach o sposobie płatności.
 6. Informacje, o których mowa w pkt. 4 zostaną przekazane Uczestnikom telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane w formularzach zgłoszenia adresy e-mail.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 1. Materiały szkoleniowe przekazywane Uczestnikom szkoleń chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także koszty posiłków (przerwy kawowe i/lub lunch).
 2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
 3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie, chyba że znajdują się one w ofercie danego szkolenia.
 4. Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia udziału
  w szkoleniu oraz wystawionej po zakończeniu szkolenia faktury.
 5. Faktura zostaje wystawiona i przekazana Uczestnikom na zakończenie szkolenia lub przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
 6. Płatność powinna nastąpić w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, chyba, że Organizator i Uczestnik szkolenia postanowią o innym terminie płatności.
 7. Za termin płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora należną kwotą.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, faks, poczta tradycyjna) najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.
 2. W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, Organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.
 3. W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji (e-mail, faks, poczta tradycyjna) i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie. W takiej sytuacji Zgłaszający zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur VAT, tak jakby wzięli w nim udział.
 4. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników szkoleń jest: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresami: mistia@mistia.org.pl.
 2. Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO), Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom.
 3. Dane osobowe Uczestników szkoleń będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie do celów:
 • Realizacji usług edukacyjnych, w szczególności uczestnictwa
  w organizowanych przez nas szkoleniach oraz w  celu przesyłania informacji dot. tematyki przyszłych szkoleń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;
 • Ewentualnie w celu wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych oraz księgowo-sprawozdawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c (np. w celach podatkowych).
 1. Podanie przez Uczestników danych jest dobrowolne. Dane te przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej przez Uczestników zgody, którą każdy Uczestnik może w każdym czasie wycofać.
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane Uczestników
  w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon oraz nazwę podmiotu,
  w którym Uczestnik jest zatrudniony, bądź nazwę prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej i jej NIP.
 3. Odbiorcami danych osobowych Uczestników są te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą Urząd Skarbowy, a w przypadku wszystkich osób – podmioty świadczące na naszą rzecz usługi, np. kurierskie i pocztowe, rachunkowe, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego.
 4. Dane osobowe Uczestników są przez nas przetwarzane nie dłużej niż to jest niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, do czasu wycofania przez Uczestnika zgody oraz do czasu upływu terminu realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 5. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Przetwarzanie danych Uczestników nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 7. Uczestnikom przysługuje prawo do:
 • Żądania od nas dostępu do danych osobowych oraz ich skorygowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 września 2019
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora.
 3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług.
Font Resize
Kontrast Tytułów