+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Regulacja stanów prawnych pod drogami publicznymi

data i miejsce: 6 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy referatów drogowych i gospodarki nieruchomościami.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie podstaw prawnych działań zmierzających do uregulowania stanu władania pod istniejącymi drogami będącymi w zarządzie jednostek samorządu terytorialnego.

prowadzący: Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

program:

 • Definicje, pojęcia:
  – droga
  – droga publiczna
  – droga wewnętrzna
  – pas drogowy
  – jezdnia
  – korona drogi itp.
 • Własność gruntów pod drogami
 • Komunalizacja
  – ustawa z dnia 10.05.1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) istnieją dwa tryby komunalizacji:
  – z mocy prawa – na podstawie art.5 ust. 1, 2 lub art.7
  – na wniosek – na podstawie art. 5 ust. 4
 • Instytucja przejścia nieruchomości zajętej pod drogę publiczną na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego [art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.).]
  – charakterystyka zdarzeń następujących z mocy prawa
  – termin zdarzenia
  – pojęcie drogi publicznej:
  . droga jako budowla
  . działka drogowa
  . normatywne źródła dróg publicznych
  – przesłanki wydania decyzji
  – zajęcie pod drogę publiczną
  – władanie przez jst/SP a wola właściciela
  – pojęcie własności publicznej
 • Pojęcie „władania  nieruchomością”
  – władanie faktyczne, a posiadanie
  – władanie instytucjonalne
 • Rejestry dotyczące nieruchomości lub ich brak:
  – księgi wieczyste
  – ewidencja gruntów
  – zasób geodezyjny i kartograficzny
 • Wyroki Trybunału Konstytucyjnego:
  –  K 20/09 – wyrok TK z dnia 19. 05. 2011 r.
  – P 33/07 – wyrok TK z dnia 15. 09. 2009 r.
  – K 43/07 – wyrok TK z dnia 28. 02. 2008 r.
  – SK 11/02 – wyrok TK z dnia 20. 07. 2004 r.
  – P 5/99 – wyrok TK z dnia 14. 03. 2000 r.
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami – art. 98 Ustawy
 • Ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji dróg publicznych – zarys instytucji
 • Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych i poglądy piśmiennictwa m.in.:
  – Data skutecznego nabycia- II SA/Kr 1526/13 – wyrok WSA Kraków z dnia 04.02.2014 r.
  – Podmioty uprawnione do złożenia wniosku – I SA/Wa 1835/13 – wyrok WSA Warszawa z dnia 25. 03. 2014 r.
  – Dowodzenie prawa własności nieruchomości – I OSK 430/11 – wyrok NSA z dnia 19. 10. 2011 r.
  – Podmioty posiadające przymiot strony – I OSK 1745/06 – wyrok NSA z dnia 05. 04. 2007 r.
  – Skutki nabycia własności nieruchomości z mocy prawa – I OSK 2973/14 – wyrok NSA z dnia 16. 09. 2016 r.
  – Władanie publicznoprawne jako przesłanka komunalizacji mienia – VIII SA/Wa 1002/15 – wyrok WSA Warszawa z dnia 06. 07. 2016 r.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 22.11.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 29 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów