Slider

Reforma strukturalna szkół ponadpodstawowych, policealnych i kształcenia ustawicznego

data i miejsce: 1 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-153 Kraków

adresaci: pracownicy organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe i placówki kształcenia ustawicznego, dyrektorzy i wicedyrektorzy tych jednostek, wszyscy zainteresowani.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie wiedzy nt. nowych przepisów dotyczących organizacji publicznych i niepublicznych liceów, techników, szkół policealnych i placówek kształcenia ustawicznego. Prowadząca omówi uchwały jakie muszą podjąć organy stanowiące JST, statuty jakie muszą przygotować dyrektorzy szkół i decyzje kadrowe jakie muszą podjąć pracodawcy wobec nauczycieli i dyrektorów. W czasie szkolenia zostaną wspólnie wypracowane plany działań by wprowadzone  zmiany znalazły zastosowanie w praktyce.

prowadzący: trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy  i v-ce burmistrza.

Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 program:

    1. Drugi etap reformy strukturalnej – przekształcenie liceum i technikum

 1. Przekształcenie liceum w wymiarze administracyjnym, finansowym i oświatowym
 2. Przekształcenie technikum w wymiarze administracyjnym, finansowym i oświatowym
 3. Przepisy o zespołach szkół w kontekście administracyjnym z uwzględnieniem zmian procedowanych w sejmie
 4. Nazwa szkoły publicznej i niepublicznej – co musi a co może zawierać – ćwiczenia w tworzeniu nazwy szkoły
 5. Tryb przekształcenia publicznych i niepublicznych liceów i technikum – zadania JST – wzory uchwał/aktów założycielskich
 6. Tryb przekształcenia liceum i technikum – zadania dyrektora
 7. Statuty przekształconych publicznych i niepublicznych szkół – tryb ich przyjęcia, nowy zakres treści statutowych – wzory struktury treści statutowych liceum/technikum. Krótki instruktaż pisania statutów
 8. Aspekty kadrowe przekształconych szkół, zadania dyrektorów, zadania JST – wzory dokumentów kadrowych

     2. Reforma szkolnictwa branżowego

 1. Nowo zdefiniowane podstawy szkolnictwa branżowego. Zmiany w klasyfikacji zawodów i podstawach programowych kształcenia w zawodzie
 2. Modyfikacja warunków wprowadzania zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
 3. Praktyczne rozwiązania wzmacniające udział pracodawców w realizacji praktycznej nauki zawodu
 4. Nowe instrumenty finansowania szkolnictwa branżowego
 5. Nowa organizacja szkół policealnych. Tryb dostosowania publicznych i niepublicznych szkół policealnych do nowego ustroju szkolnictwa branżowego – zadania JST, zadania dyrektora szkoły
 6. Organizacja szkoły branżowej II stopnia – tryb tworzenia nowego typu szkoły

      3. Reforma szkolnictwa ustawicznego

 1. Nowa organizacja szkolnictwa ustawicznego- nowe placówki i filie powstałe w wyniku przekształcenia
 2. Tryb dostosowania sieci placówek kształcenia ustawicznego do nowej organizacji
  kształcenia ustawicznego – zadania JST i innych organów prowadzących – zadania dyrektorów
 3. Ciągłość prawna przekształconych jednostek w aspekcie administracyjnym, finansowym, oświatowym i kadrowym
 4. Zmiany w organizacji KKZ
 5. Akredytacja placówek prowadzących KKZ
 6. Zmiany w finansowaniu KKZ.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.).  Dla osób, które zgłoszą się do 18.01.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia do: 25 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: Szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska,  e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów