Slider

Realizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami Kpa i Prawa wodnego

26 czerwca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że wydawanie decyzji o warunkach zabudowy od wielu lat budzi wiele pytań, proponujemy Państwu szkolenie,
które wyjaśni wiele kwestii i pomoże w rozwiązaniu bieżących problemów.

 ADRESACI:

Pracownicy gmin oraz organów zajmujących się realizacją ustawy o planowaniu przestrzennym.

 PROGRAM:

 1. Kodeks postępowania administracyjnego:
 • czynny udział stron w postępowaniu,
 • postępowanie w przypadku nieobecności stron,
 • terminy załatwiania spraw,
 • odmowa wszczęcia postępowania,
 • pozostawienie podania bez rozpoznania,
 • zawieszenie postępowania,
 • zawartość decyzji,
 • uzupełnienie lub sprostowanie decyzji,
 • skutki zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania,
 • wznowienie postępowania.
 1. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego/o ustaleniu warunków zabudowy:
 • inwestycje celu publicznego (kontynuacja funkcji, dostęp do drogi, uzbrojenie, ochrona gruntów rolnych),
 • tryb nadzwyczajny w postępowaniu dot. inwestycji celu publicznego,
 • analizy urbanistyczne, jako materiał dowodowy w sprawie i załącznik do decyzji,
 • wymogi w zakresie zawartości analiz,
 • szczegółowa analiza art. 61 ustawy,
 • uzgodnienia z Wodami Polskimi (forma uzgodnień, strony postępowania),
 • zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 • uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 • związanie organu administracji architektoniczno-budowlanej warunkami decyzji,
 • przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu,
 • postępowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej.
 1. Rozwiązywanie bieżących problemów.

KORZYŚCI:

 • Ugruntowanie wiedzy z zakresu realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
 • Wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu uniknięcia błędów skutkujących eliminacją decyzji przez organ odwoławczy.
 • Nabycie praktycznych umiejętności w podejmowaniu decyzji.

 PROWADZĄCY: 

długoletni pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydający decyzje w zakresie planowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego w postępowaniu administracyjnym, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz wieloletni wykładowca.

CENA:

480 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  12 czerwca 2019  r.  cena promocyjna 440  zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 19 czerwca  2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Majewska  agnieszka.majewska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów