Slider

RATIO —(REGIONAL ACTIONS TO INNOVATE OPERATIONAL programmes) Działania regionalne na rzecz wprowadzania innowacji do programów operacyjnych

Strona www projektu: https://www.interregeurope.eu/ratio/library/
Obszar tem­aty­czny pro­jek­tu: Innowacje/Przedsiębiorczość/Rozwój obszarów wiejskich
Insty­tuc­ja kontraktująca/sponsor: Program Interreg Europa
Lid­er pro­jek­tu: Aragonese Federation of Municipalities, Regions and Provinces (FAMCP)

Part­nerzy pro­jek­tu: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, Regional Development Agency of Usti Region, PLC Agencja Rozwoju Regionalnego – Region Usti, , Business Confederation Of Aragon (CREA), Vidzeme Planning Region, Municipality of Vila Pouca de Aguiar, Regional Association of Lazio Municipalities ANCI Lazio, Cork Chamber of Commerce
Czas trwa­nia: Faza 1 (24 miesiące) – 01/04/2016 – 31/03/2018 Faza 2 (24 miesiące) – 01/04/2018 – 31/03/2020

Projekt RATIO ma na celu identyfikację  potenc­jału innowa­cyjnego małych i śred­nich przed­siębiorstw z obszarów wiejs­kich i terenów o małej gęs­toś­ci zalud­nienia oraz określenie wpływu uczenia się, wdrażania, zarządzania innowacjami na rozwój działalności MŚP z obszarów wiejskich o małej gęstości zaludnienia.
Projekt realizowany jest w dwóch fazach:
FAZA I kwiecień 2016 – marzec 2018, to WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, charakteryzująca się takimi działaniami, jak:

  • analiza ekosystemu innowacji na terenach wiejskich w regionach partnerskich, identyfikacja doświadczeń i dobrych praktyk,
  • przygotowanie dokumentu Rekomendacje dla polityk regionalnych w zakresie rozwoju innowacji na obszarach wiejskich i opracowanie Regionalnych planów działań w zakresie innowacji na obszarach wiejskich.

FAZA II kwiecień 2018 – marzec 2020 – WDRAŻANIE, polega na wdrożeniu rekomendacji z regionalnych planów działań do dokumentów strategicznych poszczególnych regionów partnerskich oraz na monitorowaniu wdrażania rekomendacji.

Opiekun projektu: Magdalena Szczudło

Font Resize
Kontrast Tytułów