Slider

RATIO —(REGIONAL ACTIONS TO INNOVATE OPERATIONAL programmes) Działania regionalne na rzecz wprowadzania innowacji do programów operacyjnych

Strona www projektu: https://www.interregeurope.eu/ratio/library/
Obszar tem­aty­czny pro­jek­tu: Innowacje/Przedsiębiorczość/Rozwój obszarów wiejskich
Insty­tuc­ja kontraktująca/sponsor: Program Interreg Europa
Lid­er pro­jek­tu: Aragonese Federation of Municipalities, Regions and Provinces (FAMCP)

Part­nerzy pro­jek­tu: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, Regional Development Agency of Usti Region, PLC Agencja Rozwoju Regionalnego – Region Usti, , Business Confederation Of Aragon (CREA), Vidzeme Planning Region, Municipality of Vila Pouca de Aguiar, Regional Association of Lazio Municipalities ANCI Lazio, Cork Chamber of Commerce
Czas trwa­nia: Faza 1 (24 miesiące) – 01/04/2016 – 31/03/2018 Faza 2 (24 miesiące) – 01/04/2018 – 31/03/2020

Projekt RATIO ma na celu identyfikację  potenc­jału innowa­cyjnego małych i śred­nich przed­siębiorstw z obszarów wiejs­kich i terenów o małej gęs­toś­ci zalud­nienia oraz określenie wpływu uczenia się, wdrażania, zarządzania innowacjami na rozwój działalności MŚP z obszarów wiejskich o małej gęstości zaludnienia.
Projekt realizowany jest w dwóch fazach:
FAZA I kwiecień 2016 – marzec 2018, to WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, charakteryzująca się takimi działaniami, jak:

  • analiza ekosystemu innowacji na terenach wiejskich w regionach partnerskich, identyfikacja doświadczeń i dobrych praktyk,
  • przygotowanie dokumentu Rekomendacje dla polityk regionalnych w zakresie rozwoju innowacji na obszarach wiejskich i opracowanie Regionalnych planów działań w zakresie innowacji na obszarach wiejskich.

FAZA II kwiecień 2018 – marzec 2020 – WDRAŻANIE, polega na wdrożeniu rekomendacji z regionalnych planów działań do dokumentów strategicznych poszczególnych regionów partnerskich oraz na monitorowaniu wdrażania rekomendacji.

AKTUALNOŚCI:

  1. Konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSI).

Obowiązująca RSI w lipcu 2018 roku przeszła przegląd, którego efektem są korekty, obejmujące w szczególności aktualizację projektów kluczowych w zakresie nazw, budżetów i operatorów, informacje nt. monitorowania budżetu projektów, których czasowy zakres realizacji przekracza perspektywę 2014-2020 oraz zamieszczenie pełnej listy małopolskich projektów znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Powyższe korekty nie wpływają na logikę dokumentu, nie ingerują w podstawę diagnostyczną, nie dotyczą ustaleń analitycznych, nie modyfikują założeń projekcyjnych ani treści przedsięwzięć strategicznych.

Konsultacje społeczne potrwają do 28 sierpnia 2018 r.

FRDL MISTiA Kraków opracowuje rekomendacje do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 wynikające z realizacji projektu RATIO (Interreg Europa)

Szczegóły i formularze:

 

 

  1. Spotkanie Europa Café, Bochnia, Hotel „Nowa Bochnia”, ul. Ks. Poniatowskiego 24 29- 30 czerwca 2018 r.

XI spotkanie organizacji pozarządowych w ramach sieci Europa Café odbyło się w Bochni   w dniach 29- 30 czerwca 2018 r. Organizatorzy – Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA oraz LGD Dolina Raby  zaprosili na spotkanie organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, często na obszarach wiejskich. FRDL MISTiA w Krakowie reprezentowała Magdalena Szczudło, Specjalistka ds. innowacji i współpracy międzynarodowej, która zaprezentowała doświadczenia z projektu RATIO związane z wpływem edukacji na inkubowanie i rozwój innowacji w działaniach społecznych i przedsiębiorczych.

Temat prezentacji: O czym szumią innowacje – wyzwania współczesnej edukacji w krajach UE.

Ramowy plan prezentacji: Innowacje i innowacyjność – czym są i dlaczego są ważne dla współczesnych społeczeństw, model innowacji – model DNA – inspiracje, kapitał społeczny a innowacje w modelu „poczwórnej helisy”, kompetencje kluczowe i ich rozwój, wyzwania edukacji w rozwoju kapitału społecznego, doświadczenia i rekomendacje projektu RATIO.

  1. Małopolski Festiwal Innowacji, warsztat FRDL MISTiA Kraków Model rozwoju innowacji w obszarze przedsiębiorczości na obszarach wiejskich- rekomendacje projektu RATIO (Interreg Europa), 7 czerwca 2018

Miło nam poinformować, że FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji  w Krakowie jest Partnerem 8 edycji Małopolskiego Festiwalu Innowacji 2018, który odbędzie się w dniach 4-10 czerwca 2018 r.

MFI rozpocznie konferencja inaugurująca pn. „Społeczny wymiar innowacji”, która odbędzie się w dniu 4 czerwca 2018 r. w godzinach 9.00-16.00, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, Kraków, ul. Marii Konopnickiej 26.

FRDL MISTiA w Krakowie reprezentowany będzie przez Panią Magdaleną Szczudło, Specjalistkę ds. innowacji i współpracy międzynarodowej w ramach panelu dyskusyjnego pn.: „Reagowanie na problemy społeczne a działalność biznesowa. Małopolska case study” w godzinach 13.20- 14.50.

W kolejnych dniach 37 Partnerów MFI oferuje 78 wydarzeń, szkoleń, warsztatów, dni otwartych poświęconych tematyce rozwoju innowacji społecznych. Jednym z wydarzeń jest warsztat organizowany przez FRDL MISTiA Kraków:

Model rozwoju innowacji w obszarze przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Warsztat poświęcony tematyce rozwoju innowacji w obszarze przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane wnioski i rekomendacje z międzynarodowego projektu RATIO (Interreg Europa), na bazie których zostanie przeprowadzony interaktywny warsztat z udziałem uczestników.

Data: 7.06.2018

Godzina: 15.30-17.00

Miejsce: Kraków, ul. Floriańska 31, I piętro

Program warsztatu zakłada następujące zagadnienia:

  • Wnioski i rekomendacje z projektu RATIO w zakresie rozwoju innowacji w obszarze przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
  • Model przedsiębiorczości innowacyjnej na obszarach wiejskich – warsztat interaktywny mający na celu określenie warunków współpracy międzysektorowej (biznes, administracja, nauka, sektor społeczny) sprzyjającej inkubowaniu innowacji na obszarach wiejskich

Celem warsztatu jest wzrost wiedzy i świadomości w zakresie roli i zadań poszczególnych sektorów w tworzeniu warunków społeczno-gospodarczych sprzyjających inkubowaniu innowacji oraz wsparciu lokalnych przedsiębiorców i młodzieży w zakresie rozwijania innowacyjnych produktów i usług o charakterze komercyjnym na obszarach wiejskich.

ZAPRASZAMY!

więcej:

 

  1. Małopolski Plan Działania dla Rozwoju Innowacji na Terenach Wiejskich- finansowanie projektów pro innowacyjnych w ramach konkursów 2018 w RPO WM 2014-2020, Forum Urzędników Europejskich 12 czerwca 2018

W ramach spotkania Forum Urzędników Europejskich , które odbyło się w FRDL MISTiA w Krakowie w dniu 12 czerwca 2018 przedstawiono rekomendacje z projektu RATIO (INTERREG Europa) w zakresie działań na rzecz rozwoju innowacji na obszarach wiejskich w województwie Małopolskim oraz możliwości finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 projektów proinnowacyjnych.

Temat prezentacji: Małopolski Plan Działania dla Rozwoju Innowacji na Terenach Wiejskich- finansowanie projektów pro innowacyjnych w ramach konkursów 2018  w RPO WM 2014-2020

Ramowy plan prezentacji: Czym są innowacje, model poczwórnej helisy, warunki rozwoju innowacji na obszarach wiejskich, rekomendacje w zakresie działań na rzecz rozwoju innowacji na obszarach wiejskich, Małopolskie Centra Innowacji- jak finansować, Strefy co-workingowe i living-lab- jak finansować i rozwijać.

 

  1. Strategie i działania na rzecz rozwoju innowacji – priorytety, projekty i wsparcie innowacyjnych działań stosowanych w praktyce samorządów lokalnych, Forum Wójtów, Burmistrzów Prezydentów Gmin Małopolski 23 maja 2018 r.

W ramach spotkania Forum Wójtów, Burmistrzów Prezydentów Gmin Małopolski , które odbyło się w Tauron Arena w Krakowie w dniu 23 maja 2018 przedstawiono rekomendacje z projektu RATIO (INTERREG Europa) w zakresie działań na rzecz rozwoju innowacji na obszarach wiejskich w województwie Małopolskim oraz możliwości finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 projektów proinnowacyjnych, jak również działań niezbędnych w lokalnych strategiach rozwoju wspierających inkubowanie i rozwój innowacji.

Temat prezentacji: Strategie i działania na rzecz rozwoju innowacji – priorytety, projekty i wsparcie innowacyjnych działań stosowanych w praktyce samorządów lokalnych

Ramowy plan prezentacji: Czym są innowacje, model poczwórnej helisy, warunki rozwoju innowacji na obszarach wiejskich, rekomendacje w zakresie działań na rzecz rozwoju innowacji na obszarach wiejskich, rozwój kapitału społecznego, młodych liderów zmian, tworzenie przestrzeni coworkingowych na terenach wiejskich, rozwój systemu usług rozwojowych dedykowanych na obszary wiejskie- doradztwo, szkolenia, informacje, instrumenty finansowe, bony na innowacje, bony na wdrożenie, popularyzacja tematyki rozwoju obszarów wiejskich w pracach akademickich.

Tezy z prezentacji oraz rekomendacje w zakresie działań na rzecz rozwoju innowacji na obszarach wiejskich zostały przedstawione również w artykule pt: „Innowacje w praktyce samorządów lokalnych” w Kwartalniku informacyjnym Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Gmin Małopolski.

  1. Małopol­s­ki Plan Dzi­ała­nia dla roz­wo­ju innowacji na ter­e­nach wiejs­kich

FRDL Małopol­s­ki Insty­tut Samorzą­du Tery­to­ri­al­nego i Admin­is­tracji od pon­ad dwóch lat real­izu­je w ramach Pro­gra­mu UE INTERREG EUROPA między­nar­o­dowy pro­jekt poświę­cony roz­wo­jowi i pro­mocji innowacji na ter­e­nach wiejs­kich pn. Dzi­ała­nia region­alne na rzecz wprowadza­nia innowacji do pro­gramów oper­a­cyjnych (RATIO). Efek­tem pier­wszej fazy pro­jek­tu jest wypra­cow­any Małopol­s­ki Plan Dzi­ała­nia dla roz­wo­ju innowacji na ter­e­nach wiejs­kich, uwzględ­ni­a­ją­cy propozy­c­je rozwiązań, które mogą wzbo­gacić sys­tem zarządza­nia wdrażaniem innowacji i wzmac­ni­a­nia kul­tu­ry innowacji na ter­e­nach wiejs­kich w wojew­ództwie małopol­skim. Plan został opra­cowywany przez FRDL MIS­T­iA przy akty­wnym udziale Małopol­skiej Grupy Intere­sar­iuszy roz­wo­ju innowacji na ter­e­nach wiejs­kich, w tym przed­staw­icieli Wojew­ództ­wa Małopol­skiego: Depar­ta­men­tu Skar­bu i Gospo­dar­ki, Depar­ta­men­tu Poli­ty­ki Region­al­nej oraz Depar­ta­men­tu Fun­duszy Europe­js­kich Urzę­du Marsza­łkowskiego, a także Małopol­skiego Cen­trum Przed­siębior­c­zoś­ci, reprezen­tan­tów gmin i orga­ni­za­cji pozarzą­dowych oraz innych region­al­nych ekspertów w zakre­sie innowa­cyjnoś­ci. Małopol­s­ki Plan Dzi­ała­nia będzie pod­stawą dla pod­ję­cie przez Wojew­ództ­wo Małopol­skie dzi­ałań wdroże­niowych bezpośred­nio wpły­wa­ją­cych na rozwój innowacji na ter­e­nach wiejs­kich – pro­ponowanych do wdroże­nia w lat­ach kwiecień 2019 r.- marzec 2020 r. Doku­ment zaw­iera również rekomen­dac­je dla samorządów niższego rzę­du w zakre­sie pobudza­nia o pro­mocji innowacji na ter­e­nach wiejs­kich.

Opiekun projektu: Magdalena Szczudło

Font Resize
Kontrast Tytułów