Slider

Raport o stanie gminy (powiatu, województwa). Przykładowe wzory dokumentów (Termin potwierdzony)

5 kwietnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

 

Adres szkolenia: Kraków, ul. Warszawska 1/6

 

Szanowni Państwo,

W nowej kadencji samorządu po raz pierwszy organy wykonawcze są zobowiązane do przygotowania i przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządowej. Rady gmin
i powiatów oraz sejmiki debatować będą nad nim z udziałem mieszkańców. Oferujemy Państwu szkolenie, podczas którego omówione zostaną przepisy dotyczące raportu oraz zasady jego przygotowywania. Przeanalizowane zostaną również elementy procedury rady, w tym debaty oraz zasady podejmowania uchwały w sprawie wotum zaufania, jak również konsekwencje nie udzielenia wotum zaufania.

ADRESACI:

wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, sekretarze gmin i powiatów, przewodniczący rad gmin i powiatów, pracownicy biur rady oraz zajmujący się obsługą rady

PROGRAM:

I.Zarys nowych uregulowań prawnych: raport o stanie jednostki samorządu i wotum zaufania dla organu wykonawczego jako nowe uprawnienia kontrolne rady.

II. Raport o stanie gminy (powiatu, województwa):

  • zakres przedmiotowy raportu i stopień jego szczegółowości – jakie zagadnienia uwzględnić (np. demografia, kondycja finansowa, realizacja inwestycji, stan oświaty, itp.);
  • jak się przygotować do jego sporządzania – etapy,
  • udział pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych jst,
  • uchwała rady w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu.

III. Termin przedstawienia i rozpatrzenia raportu przez radę (sejmik) oraz głosowanie wotum zaufania:

  • postępowanie z raportem przed sesją, na której raport ma być rozpatrywany,
  • zgłoszenie do debaty i udział mieszkańców w debacie na sesji,
  • przebieg sesji z uchwałą nad udzieleniem wotum zaufania,
  • wotum zaufania a absolutorium z wykonania budżetu,
  • nieudzielenie wotum zaufania a dalsze konsekwencje.

IV. Omówienie przykładowego raportu i praktyczne porady w zakresie jego sporządzania oraz wzorów uchwał.

KORZYŚCI:

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom podnieść umiejętności w zakresie realizacji nowego obowiązku ustawowego, jaki został nałożony na organy wykonawcze i uchwałodawcze jst. Omówione zostaną przede wszystkim praktyczne aspekty przygotowania raportu, procedura jego rozpatrzenia
i konsekwencje z tego wynikające oraz wzory dokumentów obligatoryjnych i fakultatywnych, które należy wprowadzić.

PROWADZĄCY:

Praktyk, pracownik administracji samorządowej, od 12 lat Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny. Trener z wieloaspektowym, praktycznym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, urzędem, współpracą w realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, specjalność administracja samorządowa oraz drugiego kierunku Europeistyka. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego, funkcjonowania Unii Europejskiej.

 

CENA:

450 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób finansowanych ze środków publicznych: 450 zł brutto.

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 29.03.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

 

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

 

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

 

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane
z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

 

Font Resize
Kontrast Tytułów