Slider

Wyniki Rankigu Gmin 2018

4 październi­ka ogłosiliśmy w Dzi­en­niku Pol­skim i Gazecie Krakowskiej wyni­ki Rankingu Gmin Małopol­s­ki 2018! Liderami tegorocznego zestawienia są gminy Wielka Wieś, Niepołomice i Zakopane. Gratulujemy.

Rank­ing to wyjątkowa inic­jaty­wa, którą real­izu­je­my od 2010 roku we współpra­cy z Urzę­dem Statysty­cznym w Krakowie. Celem przed­sięwz­ię­cia jest wyłonie­nie i pro­mowanie gmin wyróż­ni­a­ją­cych się pod wzglę­dem roz­wo­ju społeczno-gospo­dar­czego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane anal­izy statysty­czne staną się pod­stawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strate­giczny­mi kierunk­a­mi roz­wo­ju regionu. W ramach Rankingu oce­nie pod­dawane są wszys­tkie gminy Wojew­ództ­wa Małopol­skiego z wyłącze­niem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Za zebranie i zestaw­ie­nie wyników odpowia­da Urząd Statysty­czny.

W tegorocznej edycji rankingu najwyższe wartości dla poszczególnych wskaźników osiągnęły następujące gminy:

Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015–2017)
Zakopane – 3544,25 zł
Bolesław (powiat olkuski) – 3102,57 zł
Krynica-Zdrój – 3100,09 zł

Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015–2017)
Wielka Wieś – 1559,60 zł
Chełmiec – 1379,03 zł
Niepołomice – 1192,94 zł

Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2015–2017)
Grybów (gmina wiejska) – 0,0%
Budzów – 0,0%
Zembrzyce – 0,2%

Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2017 r.
Chełmiec – 191,49 zł
Grybów (gmina wiejska) – 193,84 zł
Wieprz – 224,74 zł

 Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2015–2017)
Szczucin – 1161,60 zł
Pałecznica – 689,52 zł
Wielka Wieś – 600,92 zł

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w 2017 r.
Zakopane – 216
Zielonki – 149
Nowy Targ – 145

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 – średni wynik w %
Zielonki – 72,2
Biskupice 69,6
Zabierzów – 69,4

Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–6 lat w 2017 r.
Limanowa (miasto) – 127
Mszana Dolna – 120,1
Mucharz – 112,2

Saldo migracji na 1000 ludności w 2017 r.
Wielka Wieś – 30,80
Niepołomice – 20,25
Zielonki – 20,19

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2017 r.
Bolesław (powiat olkuski) – 224,46 zł
Oświęcim (miasto) – 204,88 zł
Niepołomice – 204,37 zł

Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy w 2017 r.
Jerzmanowice-Przeginia – 5,4
Olesno – 2,82
Biecz – 2,28

Pełne wyniki rankingu:

Wyniki Rankingu Gmin Małopolski 2018

Doku­men­ty programowe:

 

 

Organizator
__________________________________
Partnerzy
________________________________
Patronat Honorowy
__________________________________
Jacek Krupa-Marszałek
Województwa Małopolskiego
Partnerzy Medialni
__________________________________
Sponsorzy
__________________________________
Font Resize
Kontrast Tytułów