+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Rachunkowość podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 rok

data i miejsce: 19 listopada 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy zajmujący się rachunkowością podatków i opłat lokalnych w urzędach gmin.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie wiedzy z zakresu poprawnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami  prowadzenia rachunkowości podatków i opłat lokalnych. Uczestnicy szkolenia otrzymają w ramach materiałów szkoleniowych wzory wybranych pism i dokumentów, przydatnych w pracy księgowości podatkowej, w tym m.in. wzór instrukcji inwentaryzacyjnej podatków i opłat lokalnych, wzór zarządzenia dot. odpisów aktualizujących, wzór protokołu inwentaryzacji.

prowadzący: specjalistka ds. rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, praktyk z doświadczeniem w pracy w samorządzie, doświadczony wykładowca.

program:
1. Prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych w urzędzie gminy – najważniejsze zasady:

–  przepisy ustaw: Ordynacja podatkowa, o rachunkowości, o finansach publicznych istotne w zakresie rachunkowości podatkowej

– pojęcie obowiązku podatkowego, zobowiązania podatkowego oraz zaległości  podatkowej i nadpłaty podatkowej

– powstanie zobowiązań podatkowych z mocy prawa oraz w drodze doręczenia decyzji wymiarowej. (decyzje ustalające i określające zobowiązanie podatkowe)

  1. Dokumentowanie przypisów należności podatkowych – wymagania dla dokumentów księgowych

– znaczenie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 208 poz.1375) ze zmianami dla prowadzenia rachunkowości podatkowej w urzędzie gminy/miasta

– omówienie podstawowych pojęć z rozporządzenia oraz katalog zadań komórek organizacyjnych zajmujących się rachunkowością podatkową.

− decyzja wymiarowa, deklaracja podatkowa i inne dokumenty jako podstawa przypisów i odpisów podatkowych

− ewidencja podatków jako integralna część ewidencji księgowej urzędu

− otwarty katalog bilansowych kont syntetycznych i analitycznych w zakresie ewidencji z tytułu podatków

− możliwości odstąpienia od obowiązków prowadzenia szczegółowych kont, w zakresie niektórych opłat lokalnych

  1. Charakterystyka wybranych kont księgowych oraz operacji księgowych dotyczących podatków i opłat lokalnych:

− specyfika kont rozrachunkowych oraz pozabilansowych prowadzonych przez organy podatkowe

– zasady funkcjonowania konta 221 oraz konta 226 – różnice pomiędzy należnościami krótkoterminowymi i długoterminowymi

– zasady funkcjonowania kont pozabilansowych 990 i 991

  1. Zamknięcie kont rozrachunkowych z uwzględnieniem występujących na koniec roku zaległości i nadpłat podatkowych

– ustalenie wysokości zaległości i/lub nadpłaty podatkowej na kontach szczegółowych poszczególnych podatników

– analiza pod kątem prawidłowości zapisów księgowych dotyczących przypisów i odpisów oraz wpłat i zwrotów nadpłat dokonywanych w trakcie roku

– analiza pod kątem rozliczenie zaległości (należności)z tytułu podatków i opłat lokalnych

– należności sporne z zakresu podatków i opłat lokalnych

– specyfika przedawnienia zobowiązań podatkowych wg przepisów Ordynacji podatkowej

– przedawnione należności podatkowe w księgach rachunkowych i sposób dokumentowanie przedawnienia

– obowiązek rozliczenia nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych (określenie wysokości nadpłaty, stwierdzenie nadpłaty podatku)

– obowiązek zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych i/lub bieżących zobowiązań, kosztów upomnienia oraz sposoby i terminy zwrotu nadpłaty

  1. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej należności (zaległości) i nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych

– metody i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji wg ustawy o rachunkowości

– dokumentowanie przeprowadzenia i wyników inwentaryzacji- protokół inwentaryzacji

– zarządzenie wójta/ burmistrza/prezydenta miasta w sprawie inwentaryzacji

– odpowiedzialność za inwentaryzację podatków i opłat lokalnych

– inwentaryzacja kont pozabilansowych 990 i 991
– inwentaryzacja niskich kwotowo i zerowych sald podatkowych
– zakres odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji należności – wybrane orzecznictwo komisji orzekających o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

  1. Należności podatkowe w bilansie jednostki samorządu terytorialnego.
    – odpisy aktualizujące należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,

– wycena bilansowa należności podatkowych, z uwzględnieniem aktualizacji.

– odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych, z uwzględnieniem zasad funkcjonowania konta 290

– zasady aktualizacji odsetek za zwłokę

-różnice miedzy bilansem i sprawozdawczością budżetową w zakresie należności z uwzględnieniem aktualizacji

– Instrukcja odpisów aktualizujących w gminie jako element polityki rachunkowości

  1. Dyskusja, pytania indywidualne konsultacje.

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 5.11.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 12 listopada 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl