Slider

Rachunkowość podatków i opłat lokalnych w gminie od podstaw – stan prawny od 1 stycznia 2019 r. – szkolenie dla pracowników rozpoczynających pracę w księgowości podatkowej

Data i miejsce: 1 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 25 marca 2019 r.

Adresaci: skarbnicy, pracownicy wydziałów finansowych w gminach zajmujący się sprawami podatkowymi. Szczególnie zapraszamy osoby rozpoczynające pracę w księgowości podatkowej lub z krótkim stażem pracy.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: pozyskanie wiedzy dotyczącej rachunkowości podatków
i opłat lokalnych wg stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2019 roku.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat, instrukcję inwentaryzacyjną).

Prowadzący: specjalistka ds. rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych, praktyk z doświadczeniem w pracy w samorządzie, doświadczony wykładowca.

Program:              

I. Formalnoprawne podstawy realizacji zadań w komórkach organizacyjnych urzędu gminy odpowiedzialnych
za rachunkowość podatków i opłat lokalnych

II. Omówienie wybranych przepisów i definicji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.)  użytecznych w zakresie rachunkowości podatkowej w urzędzie gminy/miasta

III. Powstanie nadpłaty podatkowej i sposoby postępowania z nadpłatą

IV. Omówienie szczególnych zasad rachunkowości w księgowości podatkowej urzędu gminy/miasta
z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego
(Dz.U. 208 poz.1375 z późn. zm.)

V. Obowiązki pracowników księgowości podatkowej w zakresie przymusowego dochodzenia zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych

VI. Obowiązki pracowników komórek księgowości podatkowej w zakresie inwentaryzacji należności z podatków
i opłat lokalnych

VII. Odpowiedzi na pytania, konsultacje.

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 18.03.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające
na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia
się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone:  szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska,  e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl 

Font Resize
Kontrast Tytułów