Slider

Rachunkowość i likwidacja zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stan prawny od 2019 r.

30 sierpnia 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Z końcem 2018 roku przedawniły się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należne za 2013 r. Część z tych należności – mimo, że przedawnione – prawdopodobnie nadal figuruje w ewidencji księgowej urzędów gmin. Czy jednak taki stan rzeczy znajduje oparcie w obowiązujących przepisach? Czy i w jaki sposób doprowadzić do odpisu przedawnionych należności, w jaki sposób fakt przedawnienia powinien być udokumentowany? To tylko niektóre z pytań istotne z punktu widzenia rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Równie ważne jest bieżące podejmowanie stosownych działań aby doprowadzić do wyegzekwowania należności, z których dochody wykorzystywane są na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dodatkowo istotne zmiany Ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dokonane przez ustawodawcę w ostatnich latach również  stanowią ważne instrumenty zarówno dla rachunkowości jak i  likwidacji  zaległości  dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ADRESACI:

pracownicy urzędów gmin i innych jednostek, którzy zajmują się  obsługą finansowo-księgową należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PROGRAM:

 1. Charakterystyka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –aspekty prawno-podatkowe należności
 2. Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– pojęcie właściciela nieruchomości dla celów opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

– odpowiedzialność spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– zasady zaokrąglania kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– zmiana ordynacji podatkowej w zakresie korekty deklaracji

-zawiadomienie o bezskuteczności korekty

 1. Postępowanie w przypadku niezłożenia deklaracji lub niedokonania wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– zmiany ordynacji podatkowej w zakresie doręczeń

– rewolucyjne zmiany w zakresie pełnomocnictw w sprawach podatkowych – rodzaje pełnomocnictw

 1. Przedawnienie prawa do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem ostatnich zmian Ordynacji podatkowej

– zmiany ordynacji podatkowej – rozszerzenie katalogu przypadków nienaliczania odsetek

– zasady zaliczania wpłat i dokonywania przerachowań

– zmienione zasady zaokrągleń przy przerachowaniu wpłaty

– pierwszeństwo zaliczenia wpłaty na koszty upomnienia

 1. Postępowanie z nadpłatami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zmiana przepisów ordynacji podatkowej:

– nowy zakres decyzji o stwierdzeniu nadpłaty

– zaliczenie nadpłaty na koszty upomnienia

– zmiana zasad zwrotu nadpłaty w niewielkiej wysokości oraz dla osoby nie mającej obowiązku posiadania rachunku bankowego

 1. Zmiana zasad dokonywania płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Nieefektywne formy likwidacji zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– zmiana zasad wygaszania decyzji ratalnej i odroczeniu terminu płatności w przypadku niedotrzymania terminu płatności ustalonych rat

 1. Działania o charakterze przedegzekucyjnym w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

– czy i kiedy można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego wystawienia upomnienia? – najnowsze rozporządzenie Ministra Finansów

– zasady aktualizacji tytułów wykonawczych, w tym obowiązek informowania organu egzekucyjnego o przedawnieniu należności

 1. Omówienie przepisów w zakresie właściwości organu egzekucyjnego w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– czy wójt gminy może być nadal organem egzekucyjnym w odniesieniu do opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi?

–  możliwość zawarcia porozumienia z naczelnikiem urzędu skarbowego w zakresie prowadzenia przez wójta gminy egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– pozytywne i negatywne aspekty prowadzenia egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wójta gminy.

 1. Dyskusja, pytania, indywidualne konsultacje

KORZYŚCI:

w trakcie szkolenia oprócz zmian w Ordynacji podatkowej i w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym omówione zostaną także zagadnienia dotyczące efektywnych i nieefektywnych form likwidacji zaległości należności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ze szczególnym  uwzględnieniem problematyki dotyczącej przedawnienia należności i działań jakie należy podjąć aby do przedawnienia nie doszło. Uczestnicy otrzymają bogate materiały szkoleniowe, a w nich m.in. wzór instrukcji w sprawie ewidencji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzory pism  dot.  postępowania określającego należność w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzory pism do organu egzekucyjnego oraz  decyzji, postanowień przydatnych w pracy osób zajmujących się księgowością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PROWADZĄCA:

Specjalistka z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych. Autorka opracowań z dziedziny związanej z realizacją niektórych zadań gmin publikowanych w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 14 sierpnia 2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch. 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 26 sierpnia 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska adres email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

 

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów