Slider

Kurs: Rachunkowość budżetowa od podstaw

8 lutego, 22 lutego, 29 lutego 2020 r. (trzy soboty)

 godz. 10.00-17.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w kursie „Rachunkowość budżetowa od podstaw”, którego celem jest  omówienie  zasad i organizacji rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, co pozwoli uczestnikom na zdobycie i podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, właściwe wykonywanie zadań i unikanie błędów w zakresie rachunkowości budżetowej.

ADRESACI:

Pracownicy rozpoczynający pracę w działach finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych oraz pracownicy tych jednostek, pragnący uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę w zakresie rachunkowości budżetowej.

PROGRAM:

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości, zasady rachunkowości, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Organizacja rachunkowości, zasady opracowania dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
 2. Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych:
  1. Ewidencja dochodów i wydatków, z uwzględnieniem VAT,
  2. Ewidencja przychodów i kosztów,
  3. Ewidencja i wycena środków trwałych, środków trwałych w budowie,
  4. Ewidencja udzielania i rozliczania dotacji,
  5. Ewidencja dochodów związanych z realizacją zdań zleconych,
  6. Ewidencja operacji na wydzielonym rachunku dochodów (konto 132),
  7. Ewidencja sum depozytowych,
  8. Ewidencja ZFŚS,
  9. Ewidencja funduszu (konto 800),
  10. Ewidencja na kontach pozabilansowych.
 1. Ewidencja wykonania budżetu , ewidencja kredytów i pożyczek, ewidencja rozrachunków z budżetami.
 2. Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdania z operacji finansowych.
 3. Zasady inwentaryzacji aktywów i pasywów.
 4. Sprawozdawczość finansowa:
  1. Bilans z wykonania budżetu,
  2. Bilans jednostek budżetowych,
  3. Rachunek zysków i strat,
  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
  5. Informacja dodatkowa.

KORZYŚCI:

Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy na temat podstawowych zasad gospodarki finansowej jsfp, szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej, obowiązku sprawozdawczości i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

PROWADZĄCY:  

Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony trener przez służby księgowo – finansowe JST. 

CENA:

1200 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Każda kolejna osoba z tej samej instytucji otrzyma 10% zniżki.

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 1.02.2020 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA Z KURSU:

Rezygnacji z udziału w kursie można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem kursu, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów kursu.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na kurs, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na kurs.

Opis i program kursu chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska, e-mail: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

 

 

 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów