Slider

Rachunkowość budżetowa dla jednostek i zakładów budżetowych – zasady, ewidencje, dylematy (Termin potwierdzony)

Data i miejsce: 25 marca 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Rekrutacja trwa.

Adresaci: pracownicy działów księgowości jednostek i zakładów budżetowych.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:  uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze tych szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości (wynikające z protokołów RIO
i NIK), również po zmianach przepisów w tym zakresie.

Prowadzący: Wieloletni skarbnik gminy, szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej, rachunkowości budżetowej.

Program:

 1. Ewidencja należności i dochodów, w tym m.in.: przypisanych, nieprzypisanych, nadpłaty, zaległości, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, umorzenia, przedawnienia, należności sporne
 2. Ewidencja odsetek od należności
 3. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja
 4. Ewidencja wydatków, w tym min.:
 5. wydatki remontowe i inwestycyjne
 6. zobowiązania i zaangażowanie.
 7. Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki
  od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych
 8. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych po zmianach
  – nowa Klasyfikacja Środków Trwałych, porządkowanie ksiąg inwentarzowych, zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, amortyzacja, likwidacja, inwentaryzacja
 9. Inne różne wątpliwości ewidencyjne: faktura proforma, kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów
  i przychodów – możliwe uproszczenia
 10. Konta pozabilansowe – zmiany
 11. Ewidencja wyniku finansowego
 12. Fundusz jednostki – istota, analityka
 13. Sprawozdawczość finansowa po zmianach. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń
 14. Polityka rachunkowości jednostki – co po zmianach powinno się w niej znaleźć?
 15. Pytania i odpowiedzi.

Cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 11.03.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%.

Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji
na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone:  szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia:  Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów