Slider

Przetargi na zbycie nieruchomości publicznych. Podsumowanie kierunków praktyki, orzecznictwa i poglądów organów kontroli na koniec 2018 i początek 2019 roku

data i miejsce: 8 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy urzędów gmin i urzędów miast zajmujący się zbywaniem nieruchomości, którzy chcą zaktualizować lub usystematyzować swoją praktyczną wiedzę w zakresie prowadzenia postępowań przetargowych na zbywanie nieruchomości

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy w obszarze przygotowania, organizacji i przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zamykania postępowań przetargowych i zawierania umów w wyniku przetargu.

W ramach szkolenia w sposób szczegółowy zostaną wskazane i poddane analizie najnowsze orzeczenia sądów powszechnych i administracyjnych. Na szkoleniu będą omówione również zmiany przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, oraz innych ustaw, które weszły w życie w 2018 roku, a mają znaczenie dla praktyki zbywania nieruchomości publicznych.

prowadzący: radca prawny, autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

program:
1. Czynności poprzedzające przetarg

 • Ustalenia w przedmiocie stanu prawnego oraz stanu faktycznego nieruchomości – jakie informacje lub ustalenia mogą uzasadnić odstąpienie od zbywania nieruchomości;
 • Uchwała/zarządzenie o zgodzie na sprzedaż nieruchomości lub oddanie jej w użytkowanie, najem i dzierżawę – czy może naruszyć interes prawny oraz czego organ stanowiący nie powinien określać w uchwale/zarządzeniu;
 • Ustalenie wartości nieruchomości – zasady zapewnienia aktualności wyceny oraz skutki zmiany wartości nieruchomości dla postępowania przetargowego, wykazu oraz zawarcia umowy w wyniku przeprowadzenia przetargu;2. Znowelizowane obowiązki informacyjne właściciela nieruchomości przed ogłoszeniem o przetargu – zasady oraz konsekwencje ich naruszenia
 • wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – omówienie aktualnej praktyki publikacji wykazów po zmianach przepisów.
 • ustalanie ceny nieruchomości w wykazie (art. 35 ust. 2 pkt. 6 ugn). Cena w wykazie a cena wywoławcza w ogłoszeniu o przetargu;
 • zmiany i sprostowania treści wykazu w odniesieniu do uchwały lub zarządzenia zezwalającego na sprzedaż – omówienie praktyki i aktualnego orzecznictwa;
 • Czy wykaz nieruchomości powinien być ogłoszony po uzyskaniu uchwały/zarządzenia zezwalającego na zbycie czy też musi być ogłoszony przed taką uchwałą. Czy uchwała/zarządzenie wydane przed wykazem jest nieważna? Omówienie orzecznictwa i aktualnej praktyki w tym zakresie.3. Ogłoszenie, organizacja i przeprowadzenie przetargu oraz rokowań w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia wykonawczego.
 • Omówienie aktualnej praktyki stosowania nowych przepisów rozporządzenia wykonawczego do ugn w zakresie ogłaszania przetargów;
 • ustalanie ceny wywoławczej w przetargach i rokowaniach w świetle przepisów ugn oraz wypowiedzi RIO. Wymóg uwzględnienia w cenie podatku VAT, a zasady obliczania minimalnej wysokości wadium oraz postąpienia w przetargu;
 • obciążanie nabywcy nieruchomości kosztami jej przygotowania do zbycia, w tym wyceny – aktualne orzecznictwo oraz stanowisko organów kontroli,
 • 39 ugn – praktyczne zastosowanie przepisu w zestawieniu z obowiązkiem publikacji wykazu oraz ewentualnymi zmianami w zakresie wyceny nieruchomości;
 • rokowania po drugim przetargu – zasady i tryb przeprowadzenia, ustalanie ceny wywoławczej do rokowań oraz dopuszczalne kierunki negocjacji w ramach rokowań;4. Wadium przetargowe
 • omówienie aktualnego orzecznictwa oraz stanowiska NIK w sprawie badania prawidłowości wnoszenia wadium w przetargu,
 • prawidłowość wniesienia wadium w przypadku wadium wnoszonego przez osobę trzecią, małżonka lub podmioty wspólnie uczestniczące w przetargu.
 • Zasady zwrotu wadium, w tym wniesionego przez osobę trzecią, lub wpłaconego gotówką w kasie;
 • problem opodatkowania wadium podatkiem VAT oraz naliczania VAT w przypadku zaliczenia wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości – omówienie zagadnienia w kontekście przepisów ugn dotyczących dokonywania czynności w przetargu.5. Komisja przetargowa
 • zasady powoływania i funkcjonowania komisji w procedurze przetargowej pozwalające na zapewnienie ważności czynności komisji;
 • problematyka regulaminu komisji przetargowej oraz zakresu regulacji.6. Zamknięcie przetargu i zawarcie umowy w wyniku przetargu
 • Odwołanie z ważnych przyczyn i unieważnienie przetargu – omówienie problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych i SN;
 • Tryb zawiadomienia nabywcy wyłonionego w przetargu o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego – praktyka a wymogi ustawy.7. Problematyka stosowania przepisów RODO w toku postępowań przetargowych
 • Cel przetwarzania danych osobowych przez organizatora postępowania przetargowego;
 • Podstawy prawne legalizujące przetwarzanie danych oferentów i uczestników przetargu, a następnie nabywcy wyłonionego w przetargu;
 • Obowiązki informacyjne organizatora przetargu jako administratora danych osobowych i sposoby ich wykonania zgodnie z RODO w dokumentacji przetargu.8. Udział pełnomocników, małżonków, osób prawnych i tzw. ułomnych osób prawnych w przetargach na nieruchomości publiczne.
 • Osoba nie umocowana prawidłowo do udziału w przetargu oraz pełnomocnik działający z przekroczeniem zakresu umocowania;
 • Zgoda współmałżonka jako warunek ważnego dokonania czynności prawnej prowadzącej do nabycia nieruchomości;
 • Organy osób prawnych, prokurent, wspólnota mieszkaniowa – sposób ich funkcjonowania w procedurze przetargowej;
 • Propozycje warunków i postanowień regulaminu przetargu zabezpieczające organizatora przed wadliwym działaniem wyżej wskazanych podmiotów.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 25 stycznia 2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

Termin zgłoszenia do: 1 lutego 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów