Slider

Przetargi na zbycie nieruchomości publicznych Aktualna praktyka, orzecznictwo i poglądy organów kontroli

Data i miejsce: 24 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 17 kwietnia 2019 r.

Adresaci: pracownicy urzędów gmin i urzędów miast zajmujący się zbywaniem nieruchomości, którzy chcą zaktualizować lub usystematyzować swoją praktyczną wiedzę w zakresie prowadzenia postępowań przetargowych na zbywanie nieruchomości

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy w obszarze przygotowania, organizacji i przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zamykania postępowań przetargowych i zawierania umów w wyniku przetargu. W ramach szkolenia w sposób szczegółowy zostaną wskazane i poddane analizie najnowsze orzeczenia sądów powszechnych i administracyjnych.

Na szkoleniu będą omówione również zmiany przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, oraz innych ustaw, które weszły w życie w 2018 roku oraz na początku roku 2019, a mają znaczenie dla praktyki zbywania nieruchomości publicznych.

Prowadzący: radca prawny, autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Program:

 1. Czynności poprzedzające przetarg
 • Ustalenia w przedmiocie stanu prawnego oraz stanu faktycznego nieruchomości – jakie informacje lub ustalenia mogą uzasadnić odstąpienie od zbywania nieruchomości
 • Uchwała/zarządzenie o zgodzie na sprzedaż nieruchomości lub oddanie jej w użytkowanie, najem i dzierżawę – czy może naruszyć interes prawny oraz czego organ stanowiący nie powinien określać w uchwale/zarządzeniu
 • Ustalenie wartości nieruchomości – zasady zapewnienia aktualności wyceny oraz skutki zmiany wartości nieruchomości dla postępowania przetargowego, wykazu oraz zawarcia umowy w wyniku przeprowadzenia przetargu

  2. Znowelizowane obowiązki informacyjne właściciela nieruchomości przed ogłoszeniem
  o przetargu – zasady oraz konsekwencje ich naruszenia

 • wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – omówienie aktualnej praktyki publikacji wykazów
  po zmianach przepisów
 • ustalanie ceny nieruchomości w wykazie (art. 35 ust. 2 pkt. 6 ugn). Cena w wykazie a cena wywoławcza
  w ogłoszeniu o przetargu
 • zmiany i sprostowania treści wykazu w odniesieniu do uchwały lub zarządzenia zezwalającego na sprzedaż – omówienie praktyki i aktualnego orzecznictwa
 • Czy wykaz nieruchomości powinien być ogłoszony po uzyskaniu uchwały/zarządzenia zezwalającego na zbycie czy też musi być ogłoszony przed taką uchwałą. Czy uchwała/zarządzenie wydane przed wykazem jest nieważna? Omówienie orzecznictwa i aktualnej praktyki w tym zakresie

  3. Ogłoszenie, organizacja i przeprowadzenie przetargu oraz rokowań w trybie ustawy
  o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia wykonawczego

 • Omówienie aktualnej praktyki stosowania nowych przepisów rozporządzenia wykonawczego do ugn w zakresie ogłaszania przetargów
 • ustalanie ceny wywoławczej w przetargach i rokowaniach w świetle przepisów ugn oraz wypowiedzi RIO. Wymóg uwzględnienia w cenie podatku VAT, a zasady obliczania minimalnej wysokości wadium oraz postąpienia w przetargu
 • obciążanie nabywcy nieruchomości kosztami jej przygotowania do zbycia, w tym wyceny – aktualne orzecznictwo oraz stanowisko organów kontroli
 • 39 ugn – praktyczne zastosowanie przepisu w zestawieniu z obowiązkiem publikacji wykazu oraz ewentualnymi zmianami w zakresie wyceny nieruchomości
 • rokowania po drugim przetargu – zasady i tryb przeprowadzenia, ustalanie ceny wywoławczej do rokowań oraz dopuszczalne kierunki negocjacji w ramach rokowań

  4. Wadium przetargowe

 • omówienie aktualnego orzecznictwa oraz stanowiska NIK w sprawie badania prawidłowości wnoszenia wadium w przetargu
 • prawidłowość wniesienia wadium w przypadku wadium wnoszonego przez osobę trzecią, małżonka
  lub podmioty wspólnie uczestniczące w przetargu
 • Zasady zwrotu wadium, w tym wniesionego przez osobę trzecią, lub wpłaconego gotówką w kasie
 • problem opodatkowania wadium podatkiem VAT oraz naliczania VAT w przypadku zaliczenia wadium
  na poczet ceny nabycia nieruchomości – omówienie zagadnienia w kontekście przepisów ugn dotyczących dokonywania czynności w przetargu

  5. Komisja przetargowa

 • zasady powoływania i funkcjonowania komisji w procedurze przetargowej pozwalające na zapewnienie ważności czynności komisji
 • problematyka regulaminu komisji przetargowej oraz zakresu regulacji regulaminowych

  6. Zamknięcie przetargu i zawarcie umowy w wyniku przetargu

 • Odwołanie z ważnych przyczyn i unieważnienie przetargu – omówienie problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych i SN
 • Tryb zawiadomienia nabywcy wyłonionego w przetargu o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego – praktyka a wymogi ustawy

  7. Problematyka stosowania przepisów RODO w toku postępowań przetargowych

 • Cel przetwarzania danych osobowych przez organizatora postępowania przetargowego
 • Podstawy prawne legalizujące przetwarzanie danych oferentów i uczestników przetargu, a następnie nabywcy wyłonionego w przetargu
 • Obowiązki informacyjne organizatora przetargu jako administratora danych osobowych i sposoby
  ich wykonania zgodnie z RODO w dokumentacji przetargu

  8. Udział pełnomocników, małżonków, osób prawnych i tzw. ułomnych osób prawnych
  w przetargach na nieruchomości publiczne

 • Osoba nie umocowana prawidłowo do udziału w przetargu oraz pełnomocnik działający z przekroczeniem zakresu umocowania
 • Zgoda współmałżonka jako warunek ważnego dokonania czynności prawnej prowadzącej do nabycia nieruchomości
 • Organy osób prawnych, prokurent, wspólnota mieszkaniowa – sposób ich funkcjonowania w procedurze przetargowej
 • Propozycje warunków i postanowień regulaminu przetargu zabezpieczające organizatora przed wadliwym działaniem wyżej wskazanych podmiotów.

Cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 10 kwietnia 2019 r. – cena promocyjna  440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające
na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów