Slider

Przetargi na najem i dzierżawę nieruchomości publicznych. Przygotowanie i postępowania w ujęciu praktycznym

data i miejsce: 8 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracownicy urzędów gmin i urzędów miast zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami oraz osoby zajmujące się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości (zarządców nieruchomości i  pośredników w obrocie nieruchomościami).

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie przygotowania, organizacji, przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości publicznych wraz z przedstawieniem rekomendowanych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w tym zakresie.

prowadzący: radca prawny, autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

program:
1. Podstawy prawne organizacji i przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę

 • Ustawa o samorządzie gminnym oraz pozostałe ustawy samorządowe – zakres kompetencji organu stanowiącego oraz wykonawczego w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości
 • Kodeks cywilny oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami jako podstawy prawne przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości publicznej. Wskazanie przepisów oraz omówienie ich wpływu na sytuację prawną organizatora i uczestników przetargu
 1. Czynności poprzedzające przetarg
 • Uchwała/zarządzenie o zgodzie na oddanie nieruchomości w najem i dzierżawę – czy może naruszyć interes prawny oraz czego organ stanowiący nie powinien określać w uchwale/zarządzeniu
 • Kształtowanie wzoru umowy najmu i dzierżawy lub istotnych postanowień umowy jako integralnej części warunków przetargu. Omówienie węzłowych zagadnień konstrukcyjnych w umowie najmu i dzierżawy nieruchomości
 1. Znowelizowane obowiązki informacyjne właściciela nieruchomości przed ogłoszeniem o przetargu – zasady oraz konsekwencje ich naruszenia
 • wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy – omówienie aktualnej praktyki publikacji wykazów po zmianach przepisów ugn w 2017 r.
 • treść wykazu a wywoławczy czynsz najmu i dzierżawy oraz zasady licytacji w toku licytacji przetargowej
 • Czy wykaz nieruchomości powinien być ogłoszony po uzyskaniu uchwały/zarządzenia zezwalającego na najem i dzierżawę czy też musi być ogłoszony przed taką uchwałą. Czy uchwała/zarządzenie wydane przed wykazem jest nieważna? Omówienie orzecznictwa i aktualnej praktyki w tym zakresie
 1. Ogłoszenie, organizacja i przeprowadzenie przetarguna najem i dzierżawę nieruchomości publicznej.
 • Ogłoszenie o przetargu – wymagana treść i tryb podawania ogłoszenia do publicznej wiadomości
 • Warunki przetargu – sposoby kształtowania warunków przeprowadzenia przetargów z uwzględnieniem zasady równego traktowania oferentów i uczestników przetargu, zasady związania warunkami przetargu oraz zasady jednolitości przetargu
 • Licytacja w toku przetargu – tryb i zasady prowadzenia
 • Wadium i komisja przetargowa w przetargu na najem lub dzierżawę – wymóg czy autonomiczna decyzja organizatora
 • Zakończenie przetargu wyborem oferty, odwołanie przetargu, unieważnienie przetargu. Dopuszczalność i zasady stosowania w przetargach na najem i dzierżawę nieruchomości publicznej
 • Zawarcie umowy w wyniku przetargu na najem i dzierżawę oraz uchylanie się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy – konsekwencje prawne, dopuszczalne działania organizatora.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 27.12.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 2 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów