Slider

Przepadek pojazdu na rzecz powiatu w trybie art.130a ustawy – prawo o ruchu drogowym – po nowelizacji. Zasady ustalania przez radę powiatu wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów

data i miejsce: 7 lutego 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I piętro, 31-019 Kraków.

adresaci: Prezydenci miast, starostowie, pracownicy starostw powiatowych.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie kontrowersyjnych zagadnień związanych z usuwaniem pojazdów z dróg w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym pojazdów usuniętych przed 4.09.2010 r. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aktualnym stanem prawnym, w tym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,  orzecznictwem sądowym  oraz praktyką organów dochodzących zwrotu poniesionych kosztów usuwania i przechowywania pojazdów. W szczególności zostanie omówiony najnowszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach uchwał rad powiatów w przedmiocie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.

prowadzący: radca prawny, wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego, posiadający wieloletnią praktykę w orzekaniu w sprawach dróg publicznych, autor publikacji na temat ustawy o drogach publicznych. Wieloletni wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

program:

 • Przesłanki usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela
 • Tryb postępowania w sprawie przemieszczenia lub usunięcia pojazdu
 • Obowiązki starosty w zakresie usunięcia pojazdu z drogi
 • Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów
 • Uchwała rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów Kwestionowanie uchwał przez prokuraturę i sądy administracyjne
 • Wystąpienie do sądu o orzeczenie przepadku pojazdu
 • Wykonywanie orzeczenia sądu o przepadku pojazdu
 • Postępowanie w sprawie zwrotu kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu
 • Postępowanie dotyczące ustalenia i zwrotu kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu
 • Pojęcie „ zakończenie postępowania”, ustalanie właściciela pojazdu, elementy postępowania administracyjnego
 • Egzekucja ustalonych należności związanych usuwaniem, przechowywaniem, z oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu
 • Postępowanie dotyczące pojazdów, które zostały usunięte przed 4.09.2010 r. i zwrotu kosztów z tym związanych
 • Dochodzenie zwrotu kosztów przechowywania pojazdów przez przedsiębiorców prowadzących wyznaczone parkingi
 • Zasady usuwania pojazdów pozostawionych poza drogami

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 24.01.2019, cena promocyjna 440  zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa.

 

Termin zgłoszenia: 31 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów