+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności – nowe zasady od 1 stycznia 2019 r.

data i miejsce: 25 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy jednostek samorządów terytorialnych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Mienia Wojskowego, Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA oraz urzędów wojewódzkich zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami samorządowymi i Skarbu Państwa, a w szczególności osoby prowadzące sprawy przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: zdobycie wiedzy nt. zasad przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z proponowanymi nowymi przepisami o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Omawiane będą przykłady wzorów zaświadczeń, o których mowa w projekcie ustawy. Ponadto uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z planowanymi zamianami przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw.

prowadzący: wieloletni pracownik administracji samorządowej, zajmująca kierownicze stanowiska w wydziałach geodezji oraz gospodarki nieruchomościami, doświadczona trenerka prowadząca szkolenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i postępowania administracyjnego, praktyk w prezentowanej dziedzinie.

program:

            Omówienie procedury przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, w szczególności

 • Definicja gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
 • Przekształcenie na dzień 1 stycznia 2019 r. – omówienie przedmiotu i podmiotu przekształcenia
 • Omówienie procedury wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie

– organy wydające zaświadczenia

– treść zaświadczenia – oznaczenie nieruchomości, opłaty, inne informacje i pouczenia

– termin wydania zaświadczenia

– wydanie zaświadczenia po wpisie w KW ustanowienia lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego

 • Opłaty

– wysokość

– okres i  termin wnoszenia

– rozłożenie na raty i zmiana terminu wnoszenia opłat

– Wysokość opłaty w razie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r do dnia 31 grudnia 2018 r.

– możliwość jednorazowego uiszczenia opłaty – opłata łączna – wniosek o ustalenie opłaty łącznej

– zaświadczenie o uiszczeniu opłat

– podmioty zwolnione z opłat

– bonifikaty

– waloryzacja

– podmiot zobowiązany do wnoszenia opłat

– ustalenie opłat a aktualizacja opłat i/lub ustalenie bądź zmiana stawki procentowe

 • Omówienie procedury wydawania decyzji administracyjnych w przypadku gdy podmiot nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłat
 • Wyjątki od przekształcenia 1 stycznia 2019 r.

– wydzielenie gruntów spełniających warunki przekształcenia z nieruchomości o różnych funkcjach

– wyłączenie terenów portów z przekształcenia

– przekształcenie cudzoziemców na gruntach zabudowanych na cele mieszkalne

– wyłączenie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przez KZN

– toczące się postępowania w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

– orzeczenia sądowe

– w przypadku uwzględnienia wniosku określonego art.. 7 ust. 2 dekretu  26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy)

 • Przekształcenie w przypadku oddania budynku do użytkowania po dniu 1 stycznia 2019 r.
 • Przekształcenie w sytuacji wyodrębnienia lokalu po dniu 1stycznia 2019 r.
 • Wpisy w księgach wieczystych dotyczące ujawnienia prawa własności i obciążenia z tytułu obowiązku wnoszenia opłat
 • Stosowanie przepisów o pomocy publicznej (de minimis) w procedurze przekształcenia
 • Omówienie zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw zmienianych ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 11.10.2018 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 18 października 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Edyta Kowalska, e-mail: edyta.kowalska@mistia.org.pl