Slider

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań. Pierwsze doświadczenia zlecania zadań wg. znowelizowanych druków ofert, umów i sprawozdań

8 października 2019, godz. 9.30-14.30

Miejsce szkolenia: Pawilon Konferencyjno-Wystawowy KOTŁOWNIA (obiekt Politechniki Krakowskiej), ul. Warszawska 24, Kraków

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami dotyczącymi przekazywania i rozliczania dotacji dla ngo rodzą się pytania wynikające z pierwszych doświadczeń z tym związanych. Szczególnie w kwestii rozliczania rezultatów. Zapraszamy na szkolenie, które odpowie na Państwa wątpliwości, omówi różne casusy.

ADRESACI:

Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

PROGRAM:

 1. Procedura zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Powiązanie z budżetem i innymi uchwałami (program współpracy). Zadania roczne i wieloletnie.
 2. Kto może uczestniczyć w otwartym konkursie ofert. Nowe koła gospodyń wiejskich
  a uczestnictwo w konkursie.
 3. Terminy ogłoszenia konkursów, konkurs na projekcie budżetu.
 4. Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu – wkład własny rzeczowy, osobowy
  i finansowy. Określenie zasad przesuwania środków w zadaniu.
 5. Nowe druki ofert- termin stosowania, zasady określania rezultatów. Przykłady rezultatów.
 6. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji.
 7. Elementy umowy realizacji zadania.
 8. Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy.
 9. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
 10. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy.
 11. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.
 12. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
 13. Rozliczenie środków. Dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów.
 14. Rozliczenie rezultatów – udokumentowanie i mierzenie rezultatów. Przykłady.
 15. Jak postępować w przypadku nie osiągnięcia założonych rezultatów.
 16. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.
 17. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
 18. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
 19. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.
 20. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty.
 21. Zwrot dotacji.
 22. Rozliczenie dotacji w JST, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje.
 23. Małe granty – nowe druki oferty i sprawozdania.
 24. Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy.

KORZYŚCI:

 • Pozyskanie wiedzy na temat nowych druków ofert.
 • Uzyskanie rozliczania rezultatów, udokumentowania ich i mierzenia.
 • Zdobycie informacji nt. małych grantów.

PROWADZĄCY: 

doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2015 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

CENA:

440  zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  24 września 2019  r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska adres: magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów