+ 48 12 6335154    
 szkolenia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Prowadzenie nadzoru i kontroli w żłobkach i klubach dziecięcych po wejściu w życie ustawy Prawo przedsiębiorców – z perspektywy kontrolowanego oraz kontrolującego

data i miejsce: 19 grudnia 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: osoby prowadzące lub zarządzające żłobkami i klubami dziecięcymi (dyrektorzy, właściciele), osoby   odpowiedzialne w gminach za zadania  związane z prowadzeniem nadzoru nad   realizacją  opieki nad dziećmi do lat 3, za wdrażanie „ustawy żłobkowej”, w tym wpisu do rejestru, prowadzenia nadzoru,  udzielania i rozliczania dotacji.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: poznanie formalno-prawnych wymogów dotyczących prowadzenia żłobków i innych form opieki nad dziećmi do lat 3, w tym wymogów lokalowych, organizacyjnych, sanitarnych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, kadrowych  i administracyjnych. Prowadzący omówi praktyczne aspekty prowadzenia nadzoru i kontroli nad tymi jednostkami przez szereg instytucji zewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646).

prowadzący: prawnik, doświadczony wykładowca i ekspert w problematyce instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  w zakresie  prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją, autor wielu  publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych. Autor opracowań i szkoleń w zakresie prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych, zatrudniania dziennych opiekunów oraz zatrudniania  niań.

program:

 • Uwarunkowania formalno-prawne  regulujące zagadnienia opieki nad dziećmi do lat 3
 • Formy organizacyjne  opieki nad dziećmi do lat 3
 • Wymagania w zakresie lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy w zakresie spełniania warunków lokalowo-sanitarnych i warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Wymagania w zakresie kadrowym – wymogi kwalifikacyjne zatrudniania opiekunów w żłobkach, klubach dziecięcych, dyrektorów żłobków i osób kierujących pracą klubów dziecięcych
 • Formy świadczenia pracy przez właścicieli żłobków, dyrektorów, osób kierujących pracą klubów dziecięcych
 • Wymóg zatrudniania w żłobku pielęgniarki oraz świadczenie pracy przez wolontariuszy
 • Wymagania kwalifikacyjne, uprawnienia zawodowe oraz obowiązki przeszkolenia osób niespełniających norm, w tym nowozatrudnionych oraz wolontariuszy
 • Wymogi organizacyjno-administracyjne i etatowe
 • Wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji- niezbędne dokumenty wewnętrzne – statut, regulaminy oraz inne
 • Wymagania w zakresie ochrony danych osobowych
 • Wymagania w zakresie żywienia dzieci
 • Wymagania w zakresie finansowym
 • Ustawa Prawo przedsiębiorców a prowadzenie kontroli w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – prawa i obowiązki organu kontrolnego
 • Jak przygotować się do kontroli? – aspekty praktyczne
 • Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 5.12.2018 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 12 grudnia 2018 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów