Slider

Prowadzenie nadzoru i kontroli w żłobkach i klubach dziecięcych po wejściu w życie ustawy Prawo przedsiębiorców – z perspektywy kontrolowanego oraz kontrolującego

5 lipca 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas którego prowadzący omówi praktyczne aspekty prowadzenia nadzoru i kontroli nad tymi jednostkami przez szereg instytucji zewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646).

ADRESACI:

osoby prowadzące lub zarządzające żłobkami i klubami dziecięcymi (dyrektorzy, właściciele), osoby   odpowiedzialne w gminach za zadania  związane z prowadzeniem nadzoru nad   realizacją  opieki nad dziećmi do lat 3, za wdrażanie „ustawy żłobkowej”, w tym wpisu do rejestru, prowadzenia nadzoru,  udzielania i rozliczania dotacji.

PROGRAM:

 • Uwarunkowania formalno-prawne  regulujące zagadnienia opieki nad dziećmi do lat 3
 • Formy organizacyjne  opieki nad dziećmi do lat 3
 • Wymagania w zakresie lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy w zakresie spełniania warunków lokalowo-sanitarnych i warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Wymagania w zakresie kadrowym – wymogi kwalifikacyjne zatrudniania opiekunów w żłobkach, klubach dziecięcych, dyrektorów żłobków i osób kierujących pracą klubów dziecięcych
 • Formy świadczenia pracy przez właścicieli żłobków, dyrektorów, osób kierujących pracą klubów dziecięcych
 • Wymóg zatrudniania w żłobku pielęgniarki oraz świadczenie pracy przez wolontariuszy
 • Wymagania kwalifikacyjne, uprawnienia zawodowe oraz obowiązki przeszkolenia osób niespełniających norm,
  w tym nowozatrudnionych oraz wolontariuszy
 • Wymogi organizacyjno-administracyjne i etatowe
 • Wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji- niezbędne dokumenty wewnętrzne – statut, regulaminy
  oraz inne
 • Wymagania w zakresie ochrony danych osobowych
 • Wymagania w zakresie żywienia dzieci
 • Wymagania w zakresie finansowym
 • Ustawa Prawo przedsiębiorców a prowadzenie kontroli w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – prawa i obowiązki organu kontrolnego
 • Jak przygotować się do kontroli? – aspekty praktyczne
 • Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

KORZYŚCI:

poznanie formalno-prawnych wymogów dotyczących prowadzenia żłobków i innych form opieki nad dziećmi do lat 3, w tym wymogów lokalowych, organizacyjnych, sanitarnych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, kadrowych  i administracyjnych.

PROWADZĄCY: 

prawnik, doświadczony wykładowca i ekspert w problematyce instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  w zakresie  prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją, autor wielu  publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych. Autor opracowań i szkoleń w zakresie prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych, zatrudniania dziennych opiekunów oraz zatrudniania niań.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 21 czerwca 2019 r., cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch. 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 2 lipca 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska adres email: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl 

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów