Slider

Prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników szkół i przedszkoli od 1 stycznia 2019 roku

data i miejsce: 15 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I p. 31-019 Kraków

adresaci: dyrektorzy oraz  pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie akt osobowych  pracowników zatrudnionych w oświacie, tj. w szkołach, przedszkolach, ZEAS-ach, CUW-ach, wydziałach edukacji jst.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:   poznanie  formalno-prawnych aspektów zmian, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku,  dotyczących  dokumentacji pracowniczej, m.in. skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, nowych obowiązków informacyjnych, możliwości prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, zmiany przepisów ustawy o systemie, uzyskanie informacji nt. odpowiedzialności pracodawcy w zakresie naruszeń związanych z prowadzeniem akt osobowych pracownika. Poznanie zasad kontroli przestrzegania obowiązków pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, najczęściej popełnianych uchybień przez pracodawców. Szkolenie  stanowi  wsparcie w procesie doskonalenia i rozwoju kompetencji,

prowadzący: prawnik, doświadczony wykładowca i ekspert w problematyce  kadrowej,  w zakresie  prawa oświatowego (tym oświatowego prawa pracy)  oraz zarządzania edukacją, autor wielu  publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych. nauczyciel akademicki.

program:

 • Uwarunkowania formalno-prawne
 • Szkoła/przedszkole – pracodawca. Osoby działające w imieniu pracodawcy
 • Status pracowników pedagogicznych i samorządowych zatrudnionych w jednostce oświatowej
 • Definicja dokumentacji pracowniczej w Kodeksie pracy po zmianach
 • Zwierzchnictwo służbowe wójta, burmistrza, prezydenta, starosty
 • Akta osobowe dyrektora szkoły, przedszkola
 • Podstawowe reguły prowadzenia papierowych akt osobowych pracowników od 1 stycznia 2018 roku:
  – nowe wymogi przepisów prawa dot. warunków przechowywania dokumentacji pracowniczej
  – katalog przypadków, w których okres przechowywania dokumentacji pracowniczej ulega przedłużeniu ponad 10 lat
  – warunki, jakie należy spełnić aby przechowywać przez okres 10 lat dokumentację pracowniczą wytworzoną przed wejściem w życie zmian
  – ponowne zatrudnienie pracownika po przerwie a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Ochrony danych osobowych w przetwarzanych w ramach rekrutacji oraz w stosunkach pracy – zasady obowiązujące od 25.05.2018 r. w świetle przepisów  RODO
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy w stosunku do pracownika przy ustaniu stosunku pracy, dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Zasady prowadzenia akt osobowych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym  w sprawie zasad ich prowadzenia:
  – katalog dokumentów, które pracodawca ma obowiązek przechowywać w aktach osobowych.
  – nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy i przechowywania jej w części C akt osobowych
  – obowiązek sporządzania rozkładów czasu pracy i przechowywania ich w aktach osobowych pracownika
  – jednolita forma prowadzenia akt osobowych
 • Część A akt osobowych na nowych zasadach – kandydat do pracy
 • Poszukiwanie pracownika –   ogłoszenia rekrutacyjne po 25.05.2018 r. i 1.01.2019 r.
 • Część B akt osobowych na nowych zasadach – nawiązanie i przebieg stosunku pracy
 • Część C akt osobowych na nowych zasadach – odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • Część D akt osobowych na nowych zasadach – rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy
 • Elektroniczne akta osobowe – warunki prawidłowej zmiany formy przechowywania dokumentacji pracowniczej – z papierowej na elektroniczną.
 • Sytuacje, w których pracodawca może, a w których ma obowiązek zniszczenia dokumentacji pracowniczej
 • Szczegółowe zasady przekazywania pracownikowi dokumentacji pracowniczej – zasady wydawania pracownikowi kopii całej lub części dokumentacji pracowniczej
 • Osoby uprawnione do odbioru dokumentacji pracowniczej w przypadku śmierci pracownika
 • Błędy popełniane przy prowadzeniu akt osobowych naruszające dobra osobiste pracownika
 • Nowe wykroczenia w Kodeksie pracy związane z dokumentacją pracowniczą.

cena: 440  zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 2.01.2019 r. – cena promocyjna  390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 8 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone:  szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Jolanta Przejczowska, e-mail: jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów