Slider

Bliżej Ciebie – model zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Cel pro­jek­tu: stworze­nie nowej formy obję­cia lecze­niem i wspar­ciem osób z zaburzeni­a­mi i choroba­mi psy­chiczny­mi w postaci opra­cow­a­nia mod­elu insty­tucjon­al­iza­cji usług zdrowot­nych i społecznych.

Dzi­ała­nia: Prace nad mod­elem poprzedz­iła pogłębiona anal­iza usług zdrowot­nych i społecznych, pod­czas której prze­badano dane doty­czące Małopol­s­ki z uwzględ­nie­niem 3 obszarów potenc­jal­nego testowa­nia mod­elu: Krakowa, Skawiny i Myślenic.

W ramach pro­jek­tu została też przeprowad­zona anki­eta on-line dla pra­cown­ików soc­jal­nych (udzi­ał 335 respon­den­tów), 4 wywiady indy­wid­u­alne z menedżera­mi przed­siębiorstw społecznych i 10 anki­et wśród OIK.II, a także szereg warsz­tatów i spotkań kon­sul­ta­cyjnych z udzi­ałem odbior­ców jak i benefic­jen­tów koń­cowych pro­jek­tu. Wnios­ki płynące z anal­izy i kon­sul­tacji wykaza­ły rozpros­zony sys­tem leczenia i wspar­cia, bez wskaza­nia jed­nego miejs­ca, w którym klient potrze­bu­ją­cy wspar­cia może się pojaw­ić zawsze.

Par­ty­cy­pa­cyjnie opra­cow­ano i przy­go­towano do testowa­nia wstęp­ną wer­sję kom­plek­sowego mod­elu leczenia i wspar­cia, którego głównym ele­mentem jest Lokalne Cen­trum Środowiskowej Opie­ki Psy­chi­a­trycznej (LCŚOP). Opra­cow­any mod­el zaw­iera:
1) Stan­dardy funkcjonowa­nia LCŚOP (kwal­i­fikac­je, kom­pe­tenc­je, licz­ba oraz funkc­je per­son­elu)
2) Pro­ce­durę szy­bkiej ścież­ki kon­sul­tacji i diag­nozy pac­jen­ta
3) Stan­dard Indy­wid­u­al­nego Planu Leczenia i Wspar­cia
4) Wzo­ry doku­men­tacji medy­cznej
5) Stan­dardy pra­cy case man­agera
6) Ścież­ki szkole­niowe dla członków zespołu LCŚOP
7) Formy i sposo­by komu­nikacji oraz przekazy­wa­nia infor­ma­cji między członka­mi zespołu LCŚOP, a także pomiędzy insty­tuc­ja­mi odpowiedzial­ny­mi za lecze­nie i wspar­cie klien­ta.
8) Zasady oblig­a­to­ryjnej ewalu­acji i sys­te­mu mon­i­torowa­nia udzielanych świad­czeń zdrowot­nych oraz usług związanych z pomocą społeczną i akty­wiz­a­cją zawodową.
Jed­nocześnie w celu naw­iąza­nia współpra­cy umożli­wia­jącej testowanie wypra­cow­anego rozwiąza­nia w wybranych lokaliza­c­jach: Kraków, Skaw­ina, Myślenice zaw­iązane zostało part­nerst­wo kilku insty­tucji, w tym FRDL MIS­T­iA, które umożli­wi skuteczny pilotaż wdraża­nia mod­elu (II etap pro­jek­tu) w ramach następ­nego konkur­su o dofi­nan­sowanie.

Pro­jekt finan­sowany w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukac­ja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa IV Innowac­je społeczne i współpra­ca pon­ad­nar­o­dowa, Dzi­ałanie 4.1 „Innowac­je społeczne”

Font Resize
Kontrast Tytułów