+ 48 12 6335154     +48 12 6335154     dir@mistia.org.pl
Slider

Realizowane projekty

e-xtra kompetentni

FRDL MIS­T­iA wraz ze Sto­warzysze­niem Edukacji Niefor­mal­nej Mer­i­tum real­izu­je pro­jekt pn „e-Xtra Kom­pe­tent­ni – Rozwój kom­pe­tencji cyfrowych mieszkańców wojew­ództ­wa małopol­skiego i świę­tokrzyskiego”

 

Zobacz więcej

 

Niskoemisyjność i prog­no­zowanie zapotrze­bowa­nia na tere­ny w planowa­niu przestrzen­nym

Niskoemisyjność i prog­no­zowanie zapotrze­bowa­nia na tere­ny w planowa­niu przestrzen­nym — szkole­nia dla gmin­nych służb planisty­cznych”  real­i­zowany w ramach dzi­ała­nia 2.19 usprawnie­nie pro­cesów inwest­y­cyjno budowlanych i planowa­nia przestrzen­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukac­ja Rozwój 2014–2020

 

Zobacz więcej

 

RATIO

RATIO —(REGIONAL ACTIONS TO INNOVATE OPERATIONAL programmes) Działania regionalne na rzecz wprowadzania innowacji do programów operacyjnych

 

Zobacz więcej

 

MOWES

MOWES Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Zobacz więcej

Nowa jakość konsultacji społecznych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Celem pro­jek­tu jest zwięk­sze­nie potenc­jału insty­tucjon­al­nego admin­is­tracji pub­licznej w zakre­sie planowa­nia i zagospo­darowa­nia przestrzen­nego oraz usprawnie­nie pro­cesów inwest­y­cyjno – budowlanych poprzez zas­tosowanie metod i narzędzi prowadzenia kon­sul­tacji społecznych w planowa­niu przestrzen­nym.

 

Zobacz więcej

Czy Polityki Kulturalne oparte są na dowodach ?

Meta-anal­iza dzi­ałań diag­nos­ty­cznych i kon­sul­tacji eksper­c­kich w sek­torze kul­tu­ry na szczeblu samorzą­du tery­to­ri­al­nego oraz rozpoz­nanie mech­a­nizmów decyzyjnych w zakre­sie kre­owa­nia pub­licznych poli­tyk kul­tur­al­nych

 

Zobacz więcej