+ 48 12 6335154    
 mistia@mistia.org.pl
  facebook
  twitter
Slider

Realizowane projekty

e-xtra kompetentni

FRDL MIS­T­iA wraz ze Sto­warzysze­niem Edukacji Niefor­mal­nej Mer­i­tum real­izu­je pro­jekt pn „e-Xtra Kom­pe­tent­ni – Rozwój kom­pe­tencji cyfrowych mieszkańców wojew­ództ­wa małopol­skiego i świę­tokrzyskiego”

 

Zobacz więcej

 

e-MISJA

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego oraz zwiększenie stopnia wykorzystania e-usług.

 

Zobacz więcej

POWER 2.18

Celem dwuletniego projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, świadczonych przez 5 małopolskich miast – Partnerów projektu: Andrychów, Chrzanów, Limanowa, Nowy Sącz i Wadowice.

Zobacz więcej

Niskoemisyjność i prog­no­zowanie zapotrze­bowa­nia na tere­ny w planowa­niu przestrzen­nym

Niskoemisyjność i prog­no­zowanie zapotrze­bowa­nia na tere­ny w planowa­niu przestrzen­nym — szkole­nia dla gmin­nych służb planisty­cznych”  real­i­zowany w ramach dzi­ała­nia 2.19 usprawnie­nie pro­cesów inwest­y­cyjno budowlanych i planowa­nia przestrzen­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukac­ja Rozwój 2014–2020

 

Zobacz więcej

 

RATIO

RATIO —(REGIONAL ACTIONS TO INNOVATE OPERATIONAL programmes) Działania regionalne na rzecz wprowadzania innowacji do programów operacyjnych

 

Zobacz więcej

 

MOWES

MOWES Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Zobacz więcej

Font Resize
Kontrast Tytułów