Slider

Procedura „Niebieskie Karty” stanowiąca narzędzie do podejmowania interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą

17 maja 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zjawiskiem bardzo niepokojącym współczesną rodzinę jest przemoc domowa, która stanowi poważny problem społeczny. Interwencję w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą dokonuje się w oparciu o Procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura ta stanowi narzędzie służące do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Istotą Procedury „Niebieskie Karty” jest podjęcie działań interwencyjnych mających na celu wyeliminowanie zjawiska przemocy w rodzinie, jak również zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz podjęcie działań wobec osób stosujących przemoc. Dlatego też, tak istotne jest, aby przedstawiciele podmiotów zobligowanych z mocy prawa do stosowania Procedury „Niebieskie Karty” tworzyli odpowiednie warunki do systemowej, wielowymiarowej pracy z rodziną,  by w rezultacie pomóc rodzinie uporać się z problemem przemocy, zapewniając poczucie bezpieczeństwa i podstawowych potrzeb członków rodziny.

W związku z powyższym, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu, które jest doskonałą okazją zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu stosowania Procedury „Niebieskie Karty”.

ADRESACI:

Kadra zarządzająca i przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele oświaty oraz inne osoby zainteresowane zakresem merytorycznym szkolenia.

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia.
 2. Przepisy prawne regulujące problematykę Procedury „Niebieskie Karty”.
 3. Cele Procedury „Niebieskie Karty”.
 4. Podmioty odpowiedzialne za stosowanie Procedury „Niebieskie Karty”.
 5. Ofiara przemocy w rodzinie oraz sprawca przemocy w rodzinie.
 6. Wskazanie rodzajów przemocy.
 7. Przedstawienie najbardziej znamiennych objawów doświadczania przemocy w rodzinie.
 8. Etapy Procedury „Niebieskie Karty” – wszczęcie, realizacja, zakończenie.
 9. Dziecko w Procedurze „Niebieskie Karty”.
 10. Procedura odebrania dziecka z rodziny w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie.
 11. Zmiana miejsca zamieszkania – przekazanie dokumentów.
 12. Procedura „Niebieskie Karty”a podejrzenie popełnienia przestępstwa.
 13. Przetwarzanie danych osobowych w ramach Procedury „Niebieskie Karty”.
 14. Pytania i odpowiedzi.
 15. Zakończenie szkolenia.

KORZYŚCI:

 • Zdobycie/poszerzenie wiedzy w zakresie przepisów prawa normujących problematykę przemocy w rodzinie oraz Procedury „Niebieskie Karty”.
 • Zdobycie/poszerzenie wiedzy na temat systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i Procedury „Niebieskie Karty”, w tym: kiedy następuje rozpoczęcie procedury, z jakich etapów się składa, jak należy postąpić w przypadku, gdy ofiara przemocy w rodzinie zamieszkuje na terytorium innej gminy niż sprawca, etc.
 • Nabycie/pogłębienie wiedzy na temat kompetencji poszczególnych podmiotów zobligowanych z mocy prawa do uczestniczenia w Procedurze „Niebieskie Karty”.
 • Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie umiejętności w zakresie sprawnego podejmowania określonych działań przez podmioty uczestniczące w procedurze „Niebieskie Karty” mające na celu udzielenie odpowiedniej pomocy rodzinie dotkniętej przemocą m.in. poprzez wszczęcie i realizację Procedury „Niebieskie Karty”.
 • Możliwość konsultacji z trenerem kwestii z zakresu stosowania Procedury „Niebieskie Karty”.

PROWADZĄCY: 

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie, prowadzi Kancelarię Adwokacką, w ramach której świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, jak też klientów instytucjonalnych na terytorium RP. Autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego materialnego i ustrojowego.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do 2.05.2019 r. cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do 15.05.2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej).  Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Font Resize
Kontrast Tytułów