+ 48 12 6335154     +48 12 6237244     szkolenia@mistia.org.pl
Slider

Problematyka reklam i „reklam wyborczych” w pasie drogowym dróg publicznych. Zarządzanie pasem drogowym

data i miejsce: 5 października 2018 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, I piętro, 31-019 Kraków.

adresaci: pracownicy urzędów gmin (miast) zajmujący się drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz pracownicy zarządów dróg miejskich, powiatowych i wojewódzkich.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie zagadnień dotyczących zarządzania drogami publicznymi, administrowania pasem drogowym oraz problematyki reklam w pasie drogowym. Uczestnicy otrzymają wzory decyzji i pism.

Zajęcia mają charakter konsultacyjny i są oparte na przykładach praktycznych

prowadzący: radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wykładowca FRDL oraz innych ośrodków w kraju z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. Ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska.

program:

 • Podział dróg publicznych
 • Pojęcie pasa drogowego
 • Zarządzanie drogami publicznymi , zadania zarządców dróg
 • Postępowanie w sprawie uregulowania prawa własności do dróg publicznych
 • Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
 • Zadania zarządów dróg w procesie inwestycyjnym

–       Zezwolenie na wykonanie zjazdu

–       Zezwolenie na budowę tymczasowych obiektów i remont istniejących w pasie drogowym

–       Zezwolenie na odstąpienie od linii zabudowy mieszkaniowej

–       Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 • Wyrażanie zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym – urządzenia telekomunikacyjne
 • Reklamy wyborcze – zasady umieszczania i egzekwowanie usunięcia
 • Zezwolenie na zajęcie pasa drogi i opłaty z tego tytułu – zasady naliczania opłat
 • Tryb stosowania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim urządzeń bez zezwolenia
 • Reklamy w pasie drogowym. Reklamy Wyborcze i postępowanie w sprawach nielegalnego umieszczania w pasie drogowym i po zakończeniu wyborów
 • Elementy postępowania administracyjnego:

–       Czynności procesowe, postępowanie wyjaśniające – dowodowe

–       Postępowanie odwoławcze

–       Decyzja i jej składniki, wzruszanie decyzji ostatecznych

 • Drzewa i krzewy w pasie drogowym
 • Postępowanie cywilne w zakresie zawierania umów na zajęcie pasa drogowego dróg niepublicznych
 • Wykroczenia związane z ingerencją w pas drogowy i w sprawie reklam wyborczych.

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.) Dla osób, które zgłoszą się do 21.09.2018, cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia: 28 września 2018

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl