Slider

Prawo wodne dla zarządów dróg

Data i miejsce: 28 marca 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 21 marca 2019 r.

Adresaci: pracownicy jst zajmujący się drogami publicznymi, pracownicy zarządów dróg (gminnych, powiatowych i wojewódzkich)

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:
zaprezentowanie problematyki Prawa wodnego, m.in. organów gospodarowania wodami, zgód wodnoprawnych i naruszenia stosunków wodnych
– poszerzenie wiedzy odnośnie Prawa wodnego

Prowadzący: radca prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej (samorządowej i rządowej), mający doświadczenie szkoleniowe oraz  praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej.

Program:          

 • Organy w sprawach gospodarowania wodą  – omówienie podmiotów zajmujących się sprawami gospodarowania wodą
 • Prawo własności wód – omówienia prawa własności w stosunku do wód
 • Zgoda wodnoprawna – omówienie tego pojęcia i wskazanie czynności wchodzących
  w jego zakres
 • Zgłoszenie wodnoprawne – przedstawienie tego zagadnienia i procedury w tym zakresie
 • Przyrzeczenie wydania pozwolenia wodnoprawnego – omówienie tej instytucji prawnej
 • Zasady utrzymywania urządzeń wodnych – omówienie tych zasad, z uwzględnieniem zasady partycypacji
 • Legalizacja nielegalnego urządzenia wodnego – omówienie procedury i zasad legalizacji oraz organu właściwego
 • Rozbiórka urządzenia wodnego – przedstawienie przesłanek rozbiórki oraz procedury w tym zakresie, z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa sądowego
 • Przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia – omówienie zasad i procedury w tym zakresie
 • Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych – omówienie zasad i procedury dotyczącej tego zagadnienia
 • Naruszenie stosunków wodnych – omówienie tego zagadnienia, wraz z orzecznictwem sądowym.

Cena: 440 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 14.03.2019 r. – cena promocyjna 390 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji
na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia:  Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów