Slider

Prawo pracy w 2019 roku

Data i miejsce: 3 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

Termin zgłoszenia do: 27 marca 2019 r.

Adresaci: pracownicy działów kadr, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, kadra kierownicza.

Korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie najważniejszych zmian w prawie pracy jakie zostały wprowadzone w ubiegłym roku, w tym m. in. zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, w zakresie monitoringu pracowników oraz w zakresie dodatkowych uprawnień rodzicielskich. Uczestnicy szkolenie zapoznają się ze zmianami w 2019 roku w zakresie elektronizacji akt osobowych, ewidencji czasu pracy czy znaczących zmian w ustawie o związkach zawodowych.

Prowadzący: prawnik specjalizujący się w prawie pracy, doświadczony wykładowca, autor
i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej.

Program:
1. Planowane zmiany w zakresie pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy
i pracowników
– nowy katalog danych pozyskiwanych od kandydata do pracy i pracownika

– zgoda jako podstawa przetwarzania danych – zakres, ograniczenia, warunki udzielenie zgody, możliwość odwołania zgody

– dane wrażliwe i dane o wyrokach skazujących i naruszeniach prawa

– dane biometryczne – wprowadzenie możliwości ich przetwarzania

  1. Planowane zmiany w zakresie ZFŚS i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS – konieczność zmian regulaminu
  2. Monitoring pracowników – przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r.

-monitoring wizyjny : dopuszczalność, procedura wprowadzenia, zakres wykorzystania, kwestie informacyjne
w stosunku do pracowników, okres przechowywania nagrań,

– monitoring poczty służbowej : wprowadzenie , warunki i ograniczenia stosowania

– inne formy monitoringu (np. gps w samochodach, kontrola służbowych telefonów itp.) – wprowadzenie, stosowanie

  1. Indywidualne lub ruchome rozkłady czasu pracy, przerywany czas pracy – zmiany obowiązujące od czerwca 2018 r.

– wniosek o wprowadzenie indywidualnego rozkładu, ruchomego rozkładu czasu pracy lub przerywanego czasu pracy  obligujący pracodawcy do zgodę na zmiany

– kiedy istnieje możliwość odmowy uwzględnienia wniosku

  1. Zasad wypłaty wynagrodzenia obowiązujące od 2019 r.
  2. Dokumentacja pracownicza od 2019 r.

– okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe)

– ponowne zatrudnienie a dokumentacja pracownicza

– informacje dotyczące dokumentacji pracowniczej wydawane wraz ze świadectwem  pracy

– zniszczenie dokumentacji pracowniczej

– prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej

– informacje dla pracowników i byłych pracowników dotyczące zmiany sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej i możliwości odbioru poprzedniej jej postaci

– przepisy przejściowe zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz działania pracodawcy związane z jej wejściem
w życie.

  1. Nowe rozp. dotyczące dokumentacji pracowniczej:

– cztery części akt osobowych,

– nowe zasady numeracji akt osobowych,

– zasady usuwania dokumentów z akt osobowych,

– zakres treści „dokumentacji pracowniczej” (poza ewidencją czasu pracy m. in. wnioski pracowników, zgody pracowników opiekujących się małym dzieckiem i kobiet w ciąży, dokumenty związane z pracą w godzinach nadliczbowych lub zadaniowym czasem pracy),

– znaczne zmiany w zakresie treści ewidencji czasu pracy (m. in. podawanie przedziałów godzinowych pracy,

– regulacje dotyczące trybu przekazywania pracownikom niektórych informacji

– zasady prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej,

– sposób dokonywania doręczeń informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej,

– wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej,

– konieczność dostosowania obecnych dokumentacji do nowych wymogów.

Cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 20.03.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

Cena obejmuje:  materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. Członkowie Forów Samorządowych mogą korzystać z kuponów rabatowych. Promocje nie łączą się.

W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji
na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi
z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

Opiekun szkolenia: Tomasz Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów