Slider

Prawo pracy w 2019 r. z uwzględnieniem wrześniowej nowelizacji Kodeksu pracy

7 listopada 2019 r., godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w szkoleniu podczas którego przedstawione zostaną m.in. najnowsze interpretacje,
w których urzędy wyjaśniają wątpliwości powstające na tle stosowania nowych przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej oraz przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników.

ADRESACI
Osoby, które na co dzień stosują przepisy prawa pracy, prowadzą dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, w szczególności pracownicy działów kadr, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, kadra kierownicza.

PROGRAM:

I. Zmiana Kodeksu pracy od 7 września 2019 r.
1. Modyfikacja zasad wydawania świadectwa pracy:

 • Istota doprecyzowania w Kodeksie pracy terminu wydania świadectwa pracy,
 • Doprecyzowanie wykroczenia w zakresie niewydania świadectwa pracy,
 • Nowe uprawnienia pracownika w zakresie ubiegania się o potwierdzenie zatrudnienia,
 • Nowe terminy związane z żądaniem sprostowania świadectwa pracy,
 • Zmodyfikowany wzór świadectwa pracy,
 • Ochrona danych osobowych pracownika a treść świadectwa pracy,
 • Żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy – elementy,
 • Skutki prawomocnego postanowienia ustalającego uprawnienie do otrzymania świadectwa pracy,
 • Najczęściej popełniane przez pracodawców błędy dotyczące świadectw pracy.

2. Nowelizacja przepisów w zakresie uprawnień z tytułu rodzicielstwa/opieki.

3. Modyfikacja przesłanek związanych z ubieganiem się o odszkodowanie z tyt. mobbingu.

4. Doprecyzowanie przepisów w zakresie zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji.

5. Omówienie przepisów przejściowych.

II. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej oraz przetwarzanie danych osobowych
w najnowszych stanowiskach urzędów:

1.Stanowisko MRPiPS z 18.02.2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy – jak należy rozumieć „oddzielne” prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

2.Stanowisko MRPiPS z 07.02.2019 r. w sprawie przechowywania dokumentacji pracowniczej:

 • Okres przechowywania list obecności i harmonogramów czasu pracy z okresu sprzed nowelizacji przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji i powstałych od 01.01.2019 r.,
 • Okres przechowywania dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, w drodze do pracy i chorób zawodowych po zmianach od 01.01.2019 r.,
 • Przechowywanie papierowych wniosków o odbiór czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych i o wyjścia prywatne w przypadku prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej,
 • Dopuszczalność upoważnienia osób z zewnętrznych firm do podpisywania dokumentów zeskanowanych
  do formatu PDF podpisem elektronicznym lub pieczęcią elektroniczną w imieniu pracodawcy,
 • Miejsce przechowywania dokumentów związanych z czasem pracy, ale niewymienionych w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej, np. zgoda lekarza medycyny pracy na pracę w godzinach nadliczbowych pracownika niepełnosprawnego.

3. Stanowisko MRPiPS z 01.02.2019 r. sprawie wysokości temperatury oraz poziomu wilgotności, w jakich powinna być przechowywana dokumentacja pracownicza.

4. Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 04.02.2019 r. w sprawie warunków, w jakich powinna być przechowywana dokumentacja pracownicza.

5. Stanowiska MRPiPS z 07.12.2018 r. w sprawie sposobu liczenia okresu 50 lat przechowywania akt osobowych, obowiązku informowania pracowników wraz ze świadectwem pracy o 50-letnim okresie przechowywania akt osobowych, okresu przechowywania dokumentacji dotyczącej stosunku pracy
po następujących po sobie umowach na przełomie 2018/19.

6. Stanowisko MRPiPS z 11.01.2019 r. oraz 17.01.2019 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

7. Stanowisko MRPiPS z 7.02.2019 r. w sprawie możliwości prowadzenia części dokumentacji pracowniczej
w postaci elektronicznej a części w postaci papierowej.

8. Stanowisko MRPiPS z 15.04.2019 r. w sprawie postaci elektronicznej dokumentacji pracowniczej.

9. Stanowisko MRPiPS 21.05.2019 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

10. Stanowisko MRPiPS 6.08.2019 r. sprawie prowadzenia ewidencji czasu pracy.

11. Stanowisko MRPiPS 12.07.2019 r. w sprawie przechowywania dokumentacji płacowej.

12. Stanowisko MRPiPS z 9.05.2019 r. w sprawie kontynuacji dokumentacji pracowniczej w razie ponownego zatrudnienia.

13. Stanowisko UODO z 5.07.2019 r. wraz ze stanowiskiem uzupełniającym w sprawie przetwarzania adresów zameldowania i do korespondencji.

14. Stanowisko MRiPS z dnia 18.07.2019 r. w sprawie przechowywania zwolnień lekarskich.

15. Stanowisko ZUS z 23.07.2019 r. w sprawie przechowywania zwolnień lekarskich dla celów emerytalno
-rentowych.

16. Stanowisko MRPiPS z 29.05.2019 r. w sprawie katalogu danych osobowych, których pracodawca może żądać od pracownika.

17. Stanowisko MKiDN z 11.06.2019 r. w zakresie podmiotów, które podlegają obowiązkowemu wpisowi
do rejestru przechowawców dokumentacji pracowniczej.

18. Stanowisko UODO z 6.05.2019 r. w sprawie przechowywania dokumentacji umów zlecenia, PPK
oraz dokumentacji zasiłkowej.

19. Stanowiska MI z 29.01.2019 r. oraz 12.02.109 r. w sprawie ewidencji czasu pracy kierowców.

20. Stanowiska UODO z 21.03.2019 r. oraz 12.04.2019 r. w sprawie okresu przechowywania dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych.

21. Stanowisko MRPiPS z 28.05.2019 r. w sprawie podstawy przetwarzania danych osobowych członka rodziny pracownika w ramach ZFŚS.

22. Stanowiska MRPiPS z 30.04.2019 r., UODO z 09.05.2019 r., MC z 13.05.2019 r. w sprawie rozumienia przesłanki „niezbędności” przy żądaniu podania danych przez kandydata do pracy.

III. Ograniczenia obowiązków związanych z bhp

1. Warunkowe zniesienie obowiązku przeprowadzenia szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno
-biurowych.

2. Uelastycznienie obowiązków związanych z realizacją służby bhp.

IV. Dostosowanie przepisów Kodeksu pracy do RODO

1.Modyfikacja katalogu danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz pracownika, których pracodawca może żądać.

2. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody pracownika.

3. Gromadzenie w aktach osobowych dokumentów w zakresie niezbędnym do potwierdzenia danych osobowych pr acownika.

4. Inicjatywa stron w zakresie pozyskania danych związanych z realizacją stosunku pracy.

5. Warunki przetwarzania danych biometrycznych.

6. Obowiązek przetwarzania danych szczególnych kategorii przez osoby posiadające pisemne upoważnienie
od administratora danych.

7. Zmiana wprowadzonych w maju 2018 r. zasad w zakresie monitoringu pracowników.

8. Nowe uprawnienie pracodawcy żądania od kandydata do pracy skierowania oraz orzeczenia
dot. profilaktycznych badań lekarskich.

9. Właściwe postępowanie pracodawcy w zakresie dokumentacji dotyczącej profilaktycznych badań lekarskich.

KORZYŚCI:
zdobycie praktycznej wiedzy w przedmiocie zmian w prawie pracy, które w ostatnim czasie weszły w życie.
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zmiany Kodeksu pracy w zakresie zasad wydawania świadectwa pracy, zagadnień związanych z równym traktowaniem w zatrudnieniu, uprawnień związanych z rodzicielstwem, dochodzeniem roszczeń wynikających ze stosunku pracy. Prowadzący zinterpretuje także problematykę związaną z przetwarzaniem danych osobowych w zatrudnieniu oraz modyfikację obowiązków związanych
ze szkoleniami bhp.

PROWADZĄCY:
radca prawny, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, pracownik administracji publicznej, autor publikacji z prawa pracy, absolwent kierunków prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.

CENA:
440zł netto + VAT (23% bądź zw.)
Dla osób, które zgłoszą się do 24.10.2019 r., cena promocyjna 390zł + VAT (23% bądź zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

do wyczerpania miejsc

REZYGNACJA Z KURSU:
Rezygnacji z udziału w kursie można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.
W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem kursu, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów kursu.
W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na kurs, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na kurs.

Opis i program kursu chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Szkolenie zlecone:
Prezentowany kurs możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem kursu zamkniętego (czas, miejsce, cena, itp.) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia:
Jolanta Przejczowska,  e-mail:  jolanta.przejczowska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów