Slider

Prawo pracy w 2018/2019 roku

data i miejsce: 16 stycznia 2019 r. w godz. 10.00–15.00 — ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

adresaci: pracownicy działów kadr, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, kadra kierownicza.

korzyści w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw: omówienie najważniejszych zmian w prawie pracy jakie zostały wprowadzone w 2018 roku, w tym m. in. zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, w zakresie monitoringu pracowników oraz w zakresie dodatkowych uprawnień rodzicielskich.

Uczestnicy szkolenie zapoznają się ze zmianami, które wejdą w życie w 2019 roku w zakresie elektronizacji akt osobowych, ewidencji czasu pracy czy znaczących zmian w ustawie o związkach zawodowych.

prowadzący: prawnik specjalizujący się w prawie pracy, doświadczony wykładowca, autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej.

program:

 • Planowane zmiany w zakresie pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników
  – nowy katalog danych pozyskiwanych od kandydata do pracy i pracownika
  – zgoda jako podstawa przetwarzania danych – zakres, ograniczenia, warunki udzielenie zgody, możliwość odwołania zgody
  – dane wrażliwe i dane o wyrokach skazujących i naruszeniach prawa
  – dane biometryczne – wprowadzenie możliwości ich przetwarzania
 • Planowane zmiany w zakresie ZFŚS i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS – konieczność zmian regulaminu
 • Monitoring pracowników – przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r.
  -monitoring wizyjny : dopuszczalność, procedura wprowadzenia, zakres wykorzystania, kwestie informacyjne w stosunku do pracowników, okres przechowywania nagrań,
  – monitoring poczty służbowej : wprowadzenie , warunki i ograniczenia stosowania
  – inne formy monitoringu (np. gps w samochodach, kontrola służbowych telefonów itp.) – wprowadzenie, stosowanie
 • Indywidualne lub ruchome rozkłady czasu pracy, przerywany czas pracy – zmiany obowiązujące od czerwca 2018 r.
  – wniosek o wprowadzenie indywidualnego rozkładu, ruchomego rozkładu czasu pracy lub przerywanego czasu pracy  obligujący pracodawcy do zgodę na zmiany
  – kiedy istnieje możliwość odmowy uwzględnienia wniosku
 • Zasad wypłaty wynagrodzenia obowiązujące od 2019 r.
 • Dokumentacja pracownicza od 2019 r.
  – okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe)
  – ponowne zatrudnienie a dokumentacja pracownicza
  – informacje dotyczące dokumentacji pracowniczej wydawane wraz ze świadectwem  pracy
  – zniszczenie dokumentacji pracowniczej
  – prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej
  – informacje dla pracowników i byłych pracowników dotyczące zmiany sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej i możliwości odbioru poprzedniej jej postaci
  – przepisy przejściowe zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz działania pracodawcy związane z jej wejściem w życie.
 • Nowe rozp. dotyczące dokumentacji pracowniczej:
  – cztery części akt osobowych,
  – nowe zasady numeracji akt osobowych,
  – zasady usuwania dokumentów z akt osobowych,
  – zakres treści „dokumentacji pracowniczej” (poza ewidencją czasu pracy m. in. wnioski pracowników, zgody pracowników opiekujących się małym dzieckiem i kobiet w ciąży, dokumenty związane z pracą w godzinach nadliczbowych lub zadaniowym czasem pracy),
  – znaczne zmiany w zakresie treści ewidencji czasu pracy (m. in. podawanie przedziałów godzinowych pracy,
  – regulacje dotyczące trybu przekazywania pracownikom niektórych informacji
  – zasady prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej,
  – sposób dokonywania doręczeń informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej,
  – wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej,
  – konieczność dostosowania obecnych dokumentacji do nowych wymogów.
 • Związki zawodowe – duże zmiany od 2009 r.
  – rozszerzenie uprawnienia do zrzeszania się w związkach zawodowych na osoby wykonujące umowy cywilnoprawne
  – nowe zasady informowania o liczebności związku zawodowego
  – nowe zasady udzielania zwolnień na wykonywanie doraźnych czynności związkowych
  – rozszerzenie ochronny rozwiązaniem umowy na osoby świadczące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej

cena: 480 zł + VAT (23% lub zw.). Dla osób, które zgłoszą się do 2.01.2019 r. – cena promocyjna 440 zł + VAT (23% lub zw.). Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Podmioty zgłaszające na szkolenie więcej niż 1 osobę, płacą za każdą kolejną cenę pomniejszoną o 10%. W przypadku niezgłoszenia się uczestnika w dniu szkolenia lub  niedokonania pisemnej rezygnacji na 5 dni przed terminem realizacji, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Termin zgłoszenia do: 9 stycznia 2019 r.

szkolenie zlecone: szkolenie realizujemy również w formie zamkniętej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana.

opiekun szkolenia: Tomasz  Żygłowicz, e-mail: tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

 

Font Resize
Kontrast Tytułów