Slider

Prawo budowlane po kolejnych nowelizacjach

12 lutego 2020, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest omówienie wielu tegorocznych nowelizacji ustawy Prawo budowlane.

ADRESACI:

Pracownicy wydziałów budownictwa, architektury, inwestycji, wszyscy uczestnicy procesu budowlanego.

PROGRAM:

 1. Wprowadzenie, zakres zagadnień regulowanych ustawą Prawo budowlane
 2. Krótki przegląd zmian nowelizacyjnych z lat 2017-2018 oraz już 11 nowelizacji roku 2019
 3. Podstawowe definicje Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych tej ustawy, definicje Prawa zamówień publicznych i Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz konsekwencje ich niejednoznaczności i wzajemnej niekompatybilności, korelacje z definicjami innych ustaw
 4. Budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont, bieżąca konserwacja i implikacje właściwej kwalifikacji planowanych do wykonania prac budowlanych
 5. Aktualny stan prawny w zakresie uzyskiwania pozwolenia na budowę, obszar realizacji objętych obowiązkiem uprzedniego zgłoszenia zamiaru wzniesienia obiektu lub wykonania robót budowlanych
 6. Zmiany w zasadach wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu
 7. Przebieg procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, decyzja wykonalna, ostateczna i prawomocna
 8. Przebieg procedury przy zgłaszaniu zamiaru wykonania robót budowlanych,
 9. Dokumentacja budowy i omówienie jej najważniejszych elementów, dokumenty związane ze stosowanymi przy wykonywaniu robót wyrobami budowlanymi
 10. Zestaw warunków stanowiących wymagania podstawowe przy projektowaniu i wykonawstwie robót budowlanych, znaczenie przepisów techniczno–budowlanych, ich zakres obowiązywania i możliwości odstępstw
 11. Zmiany dotyczące projektu budowlanego, jego skład, zakres i forma, zatwierdzanie projektu w pozwoleniu na budowę lub ostemplowanie przy zgłoszeniu
 12. Etap realizacji budowy i robót, prace przygotowawcze, ocena stanu otoczenia budowy, nowe zasady informowania służb nadzoru budowlanego, prowadzenie dokumentacji budowy, dziennik budowy i tablica informacyjna budowy, nadzór inwestorski i autorski, ewentualne przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, możliwość przeniesienia zgłoszenia
 13. Podstawowe obowiązki kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
 14. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora, nowe regulacje wprowadzone w 2017 i 2018 roku
 15. Samowola budowlana – pojęcie, okoliczności postępowania urzędowego, uchylenie pozwolenia na budowę, pozwolenia na wznowienie robót, konsekwencje karne dla uczestników procesu budowlanego, możliwość rozłożenia opłaty legalizacyjnej na raty
 16. Procedury kończenia budowy – pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót.
 17. Kompetencje organów administracji architektoniczno –budowlanej i nadzoru budowlanego
 18. Odpowiedzialność karna, zawodowa, dyscyplinarna, cywilna i służbowa uczestników procesu budowlanego
 19. Planowana kolejna duża nowelizacja Prawa budowlanego, główne zmiany przewidziane opublikowanym projektem nowelizacyjnym z 6 czerwca 2019 roku i nieoficjalnym projektem z sierpnia 2019 roku

KORZYŚCI:

 • Zapoznanie z kilkunastoma tegorocznymi nowelizacjami ustawy Prawo budowlane.
 • Poznanie procedur prowadzących do możliwości legalnego rozpoczęcia robót budowlanych.
 • Poznanie przebiegu procesu budowlanego i podstawowych obowiązków jego uczestników.
 • Zaprezentowanie planowanej kolejnej dużej nowelizacji Prawa budowlanego.

PROWADZĄCY: ekspert ds. budownictwa i zamówień publicznych, rzeczoznawca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, wykładowca na szkoleniach dot. procesu inwestycyjnego w budownictwie; prowadzi własną firmę projektowo-ekspercką. Jest autorem lub współautorem ok. 800 projektów, ekspertyz i opinii technicznych.

CENA:

 440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do  29 stycznia 2020 r.  cena promocyjna 390 zł + VAT (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 05.02.2020 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena)ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Opiekun szkolenia: Magdalena Stawiarska, magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów